Aktualności

Spotkanie otwierające SCWEW w Bartoszycach

19 listopada 2021roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
w Bartoszycach odbyło się spotkanie otwierające SCWEW w Bartoszycach
z udziałem Zastępcy Wójta Gminy Bartoszyce Panią Jadwigą Bogdaniuk, Specjalisty ds. Oświaty Gminy Bartoszyce Panią Zenoną Baranowską, dyrektorów i koordynatorów Placówek Oświatowych objętych wsparciem:
– Przedszkole Gminne nr 1 w Bartoszycach
– Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bezledach

– Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. R. Traugutta w Bartoszycach

– Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bartoszycach-
Podczas spotkania lider Zespołu SCWEW Bartoszyce Pani Monika Dąbkowska omówiła główne założenia edukacji włączającej oraz wynikające
z nich korzyści, dostarczyła informacji dotyczących działalności SCWEW (zadania, harmonogram planowanych działań), struktury zakresu świadczonego wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych Projektem.


Spotkania Zespołu SCWEW z Radami Pedagogicznymi Placówek objętych wsparciem w celu zebrania informacji niezbędnych do przeprowadzenia  pogłębionych diagnoz

W pierwszej połowie grudnia 2021 roku odbyły się spotkania członków Zespołu SCWEW z Radami Pedagogicznymi Placówek Oświatowych objętych wsparciem w ramach Projektu:
– Przedszkole Gminne nr 1 w Bartoszycach
( 07.12.2021 r.)
– Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bezledach
(14.12.2021 r.)
– Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach
(01.12.2021 r.)

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. R. Traugutta w Bartoszycach
(13.12.2021 r.)
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach
( 06.12.2021r.)
– Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bartoszycach
(15.12.2021 r.)
Głównym celem tych spotkań było zebranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia pogłębionych diagnoz aby wskazać potrzeby przedszkoli
i szkół ogólnodostępnych objętych Projektem do udzielonego przez SCWEW wsparcia. Następnie członkowie Zespołu SCWEW dokonali analizy dokumentów, opracowali szczegółowe raporty z przeprowadzonych pogłębionych diagnoz w wyżej wymienionych Placówkach Oświatowych.


Wywiad Dyrektora SOSW Bartoszyce dla Gazety Olsztyńskiej
„Jeden z dwóch projektów pilotażowych województwa będzie w Bartoszycach”


Wywiad Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach Pani Alicji Agaty Lemiesz dla Gazety Olsztyńskiej na temat projektu, edukacji włączającej, powstania i działalności Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Bartoszycach.

https://gazetaolsztynska.pl/bartoszyce/793982,Jeden-z-dwoch-projektow-pilotazowych-wojewodztwa-bedzie-w-Bartoszycach.html?fbclid=IwAR0XVrHe018pVPDBC85KsfRZgZw1zvCcJhTwf-_fBrhocQx9RrAnx5J3YFw


Spotkanie Zespołu SCWEW z koordynatorami Placówek
objętych wsparciem 04.01.2022 r.

Spotkanie Zespołu SCWEW z koordynatorami Placówek objętych wsparciem w sprawie harmonogramu działań w okresie 03.01-31.03.2022 r.

04 stycznia 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach odbyło się spotkanie członków Zespołu SCWEW z koordynatorami Placówek objętych wsparciem. Celem spotkania było ustalenie harmonogramu podejmowanych działań w ramach projektu w okresie 03 stycznia- 31 marca 2022 r.


Spotkanie Zespołu SCWEW z kadrą kierowniczą oraz nauczycielami z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach w ramach konsultacji eksperckich

W II etapie projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych
Centrów Wspierających Edukację Włączającą” Zespół SCWEW m. in. organizuje spotkania z Placówkami objętymi wsparciem w ramach konsultacji eksperckich.
09.02.2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach odbyły się konsultacje dla kadry kierowniczej oraz nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach. Podczas spotkania omówiono szczegółowo sytuację dotyczącą młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w Liceum. Specjaliści z Zespołu SCWEW podzielili się zdobytym doświadczeniem w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poszukiwali rozwiązań w zakresie indywidualnych potrzeb i możliwości dotyczących uczniów, całego procesu edukacyjnego, dali możliwość wsparcia specjalistów, których wymaga młodzież, zaproponowali możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu z wypożyczalni SCWEW dla potrzebującej młodzieży. Profesjonalny sprzęt ułatwia codzienne funkcjonowanie, poprawia jakość kształcenia dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Spotkanie Zespołu SCWEW z koordynatorami Placówek objętych wsparciem

10 lutego 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach odbyło się kolejne spotkanie Zespołu SCWEW
z koordynatorami Placówek objętych wsparciem. Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące wynikające z harmonogramu działań planowanych w II etapie projektu, przeanalizowano harmonogram dotyczący organizacji konferencji i dokonano aktualizacji harmonogramów. Lider przekazała informacje po spotkaniu Liderów zorganizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji: ważne terminy, działania.


Cykl szkoleń dotyczących tematyki związanej z edukacją włączającą dla kadry SCWEW

21 lutego 2022 r. rozpoczyna się cykl szkoleń e-learningowych dotyczących tematyki związanej z edukacją włączającą dla kadry SCWEW- online grupa II organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, kadra SCWEW będzie się szkolić do
31 marca 2022 r.
Jako Zespół pracujemy i szkolimy się razem dla edukacji włączającej!


KONFERENCJA OTWIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ SCWEW W BARTOSZYCACH
„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA- WYŁĄCZENIEM SEGREGACJI”

22 marca 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach odbędzie się Konferencja pt. „Edukacja włączająca- wyłączeniem segregacji”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 na ul. Limanowskiego 13 w sali konferencyjnej na III piętrze.

PROGRAM KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ SCWEW

„Edukacja włączająca – wyłączeniem segregacji”

Organizator:
Powiat Bartoszycki i Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą
w Bartoszycach

Miejsce:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich
w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 13, sala konferencyjna III piętro.

Data: 22 marca 2022 roku

Godzina rozpoczęcia: 10.00
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Harmonogram spotkania

Partnerzy:

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji Projektu Grantowego
„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM ZWIĄZANYM Z KONFERENCJĄ OTWIERAJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ SCWEW W BARTOSZYCACH ZAMIESZCZAMY DLA PAŃSTWA LINK DO REJESTRACJI UMOŻLIWIAJĄC UDZIAŁ W SPOTKANIU. PRZYPOMINAMY, ŻE LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

https://forms.gle/67vA7Do7xSpvME4b8


KONFERENCJA OTWIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ  SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM WSPIERAJĄCEGO EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ W BARTOSZYCACH
„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA-WYŁĄCZENIEM SEGREGACJI”
22.03.2022 r.

22 marca 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach odbyła się Konferencja pt. „Edukacja włączająca- wyłączeniem segregacji” otwierająca działalność Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bartoszycach (SCWEW Bartoszyce).

Na spotkanie przybyło liczne grono zaproszonych gości – władze lokalne, przedstawiciele z Ośrodka Rozwoju Edukacji, Kurator Oświaty z Olsztyna wraz z współpracownikami, dyrektorzy i nauczyciele z Placówek oświatowych z powiatu bartoszyckiego w tym Placówek objętych wsparciem, specjaliści ze SCWEW Olsztyn oraz wiele innych.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Bartoszycach Pani Alicja Agata Lemiesz, która wprowadziła w tematykę konferencji oraz powitała przybyłych gości. Po wystąpieniu przedstawicieli władz lokalnych: Pana Tomasza Madeja, p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; Pana Wojciecha Cybulskiego, Warmińsko – Mazurskiego Wicekuratora Oświaty w Olsztynie; Pana Jana Zbigniewa Nadolnego, Starosty Powiatu Bartoszyckiego oraz Pana Krzysztofa Hećmana, zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce; głos zabrała lider Zespołu SCWEW Bartoszyce Pani Monika Dąbkowska, która opowiedziała gościom o działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bartoszycach.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów- Pani Aleksandry Rodzewicz- ekspertki merytorycznej w projekcie Forum edukacji włączającej województwa małopolskiego, jej wykład dotyczył m.in. kontekstów prawnych, założeń oraz dostępności edukacji włączającej.

Następnie głos zabrała Pani Ewa Rodziewicz- Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach, tematem jej wykładu były działania poradni psychologiczno- pedagogicznej w edukacji włączającej, Pani Ewa mówiła także o specjalistycznej diagnozie ucznia.

Kolejnym prelegentem była Pani Marta Kostrzewa – nauczyciel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, mówiła ona o znaczeniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, o systemach wspierających komunikację, strategiach pracy z uczniem o zaburzonej komunikacji werbalnej oraz funkcjonowaniu Lokalnego Zespołu AAC.

Pani Marta Matelska- specjalistka SCWEW w Bartoszycach- kolejna z prelegentów, opowiedziała o “Roli dialogu rodzic- szkoła”. W swoim wystąpieniu omówiła funkcjonowanie rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wartości komunikacji w procesie wspierania dziecka oraz dobre praktyki we współpracy rodziców ze szkołą.

Po wystąpieniach wszystkich prelegentów nastąpiło podsumowanie i zamknięcie Konferencji.

Ekspert ds informacji i ewaluacji,

Pani Katarzyna Buhaj

 


MATERIAŁY Z KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ SCWEW
W BARTOSZYCACH pt. „Edukacja włączająca- wyłączeniem segregacji” 22.03.2022 r.

 

Materiały udostępnione przez PRELEGENTÓW:

Panią Aleksandrę Rodzewicz- ekspertkę merytoryczną w projekcie Forum edukacji włączającej województwa małopolskiego

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/82728/dziennikustaw_19lipca2019.pdf

Ustawa z 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf

Model dostępnej szkoły:

https://model.dostepnaszkola.info/

Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia:

https://www.power.gov.pl/media/13597/informacja-dla-wszystkich.pdf

Niezbędnik Dobrego Nauczyciela – skrzynki z narzędziami

http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?n=skrzynki-4

Niezbędnik Dobrego Nauczyciela

http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista.html?option=com_content&view=category&id=214&Itemid=282&select_item=83_213&select_item_83_213=0

Materiały łatwe do czytania i zrozumienia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej:

https://zpe.gov.pl/a/materialy-latwe-do-czytania-i-zrozumienia/D1APaQCI5

Jasnopis:

https://www.jasnopis.pl/aplikacja#

Prezentacja “Edukacja włączająca- uniwersalne projektowanie czy racjonalne projektowanie”?

https://drive.google.com/file/d/1aEGF_t4X4E48CoxY-tbl7oFvYv6CHp_E/view?usp=sharing

Panią Ewę Rodziewicz- Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach

Prezentacja “ Działania poradni psychologiczno- pedagogicznej w edukacji włączającej. Specjalistyczna diagnoza ucznia”.

https://drive.google.com/file/d/11GuR33OurdQERUbN3unaCNCWz1hcCfH2/view?usp=sharing

Panią Martę Kostrzewę- nauczyciela ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach

Prezentacja “ Znaczenie komunikacji alternatywnej i wspierającej w funkcjonowaniu dzieci
i uczniów ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu się”.

https://drive.google.com/file/d/1ZyNd9GETTAe8yvACbMtUIlGWkMHv9tGh/view?usp=sharing

Panią Martę Matelską- specjalistkę ze SCWEW Bartoszyce

Prezentacja “Rola dialogu rodzic- szkoła”:

https://drive.google.com/file/d/1gzXLQ-4bUVxrfCwYDOty3_rw1ybmt73q/view?usp=sharing

Konferencja otwierająca działalność SCWEW w Bartoszycach 22.03.2022 r.- nagranie zamieszczone na kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=7o8Rdh4iRho


KONKURS „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W NASZEJ SZKOLE”

Konkurs „Edukacja włączająca w naszej szkole” jest organizowany w ramach kampanii informacyjnej Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bartoszycach.
Celem konkursu jest szerzenie idei edukacji włączającej, promocja oraz reklama edukacji włączającej w środowisku lokalnym.
Do konkursu mogą przystąpić dzieci z przedszkoli oraz uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wzięcia udziału w konkursie, wykonania prac konkursowych, terminu oddania prac do oceny jury znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursowym.

Zespół SCWEW Bartoszyce

Regulamin konkursu „Edukacja włączająca w mojej szkole”
Formularz zgłoszeniowy

https://docs.google.com/document/d/1BLa0O_McyiqCOUvSgcdYVh7Z4VngqW5a/edit?usp=sharing&ouid=115781345962519173629&rtpof=true&sd=true

Przykładowe scenariusze zajęć dotyczących edukacji włączającej

https://docs.google.com/document/d/1orOf1td_xZz-raSag_eI8NZwl_lV5_Yx/edit?usp=sharing&ouid=115781345962519173629&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1cg90jq1ciWWPPxQjXaOTtddeBZtzfC21/edit?usp=sharing&ouid=115781345962519173629&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1jPHFm750AJeGyZSS1841elon6ZNcU98y/edit?usp=sharing&ouid=115781345962519173629&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1loji_h5Bmrk8oQmmnLEJqVTt8JmPT6Xv/edit?usp=sharing&ouid=115781345962519173629&rtpof=true&sd=true


EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA TEMATEM TYGODNIA W TV BART-SAT

17 maja 2022 r. gośćmi „Tematu Tygodnia” w Tv Bart-Sat były Pani Alicja Agata Lemiesz- Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, Pani Monika Dąbkowska- Lider Zespołu SCWEW Bartoszyce oraz Pani Zuzanna Kurach- Ekspert ds. edukacji włączającej.
Program poświęcony był tematom związanym z edukacją włączającą.

Zachęcamy do obejrzenia materiału:

https://drive.google.com/file/d/1cEU0qq-u_pVZW6l2f96Oy0TOAH8nxW2I/view?usp=sharing


DEBATA NA TEMAT EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POWIECIE BARTOSZYCKIM

31 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach
ul. Stefana Grota- Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce (sala sesyjna) zorganizowana zostanie Debata na temat edukacji włączającej w ramach kampanii informacyjnej
Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bartoszycach.
Zapraszamy osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w planowanym wydarzeniu.
Przybyli goście podczas Debaty będą odpowiadać na pytania związane z edukacją włączającą, wymieniać swoje spostrzeżenia na temat edukacji włączającej.
Bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go pod adres mailowy: scwew@powiat.bartoszyce.pl do 27 maja 2022 r. (liczba miejsc ograniczona).
Dajemy także możliwość przybycia do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach
i oglądanie debaty na żywo, chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy: scwew@powiat.bartoszyce.pldo 27 maja 2022 r. (liczba miejsc ograniczona).

Formularz zgłoszeniowy na uczestnika Debaty:
https://docs.google.com/forms/d/12q9MRHtwDE5fSrSrSyXs0RkYd5jhuTTffMwT8TrMYiU/edit?usp=sharing

Formularz zgłoszeniowy na widownię (oglądanie Debaty na żywo w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach):

https://docs.google.com/forms/d/1a_Xi89nqmaVtUE8omsus_yzZxZT6dkR8R8rU33SyvjM/edit?usp=sharing

 Zespół SCWEW Bartoszyce


INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MEIN DOTYCZĄCYCH EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Dzień dobry,

W imieniu Kierownictwa ORE serdecznie zapraszamy Państwa do wysłuchania oraz upowszechnienia w swoich środowiskach informacji dot. konferencji prasowej kierownictwa MEiN nt. projektowanych zmian w obszarze edukacji włączającej, poniżej zamieszczamy link gdzie zamieszczona jest informacja o wspomnianej konferencji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wysokiej-jakosci-dla-wszystkich–konferencja-prasowa-kierownictwa-mein

Ponadto w dniu 27 maja 2022 roku, będzie transmitowana debata od godziny 10:00 na stronie głównej rp.plYouTube Rzeczpospolitej i na FB Rzeczpospolitej. Relacja z debaty zaplanowana jest na 3 czerwca 2022 roku w dzienniku „Rzeczpospolita” i na rp.pl.

Pozdrawiam

Agnieszka Pietryka

Kierownik projektu

projekt Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji

00-644 Warszawa, ul. Polna 46 A


EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W KAMPANII INFORMACYJNEJ MEIN

Szanowni Państwo,

poniżej informacja, gdzie można znaleźć transmisję z debaty pn.„Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt.”, zorganizowanej w ramach Kampanii informacyjno-promocyjnej MeiN:

1.Na stronie głównej: www.rp.pl

  1. https://youtu.be/CLrE7kyd9LQ

3.Facebook: https://www.facebook.com/events/2331747036980979?ref=newsfeed

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że w jutrzejszej „Rzeczpospolitej” ukaże się dodatek specjalny pt.„Edukacja włączająca-Nauka, Rozwój, Przyszłość, zachęcam do zapoznania się z tym materiałem.

Serdecznie dziękuję jednocześnie za aktywny udział naszym SCWEW w tym przedsięwzięciu.

Z poważaniem,

Agnieszka Pietryka

Kierownik projektu

projekt Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji

00-644 Warszawa, ul. Polna 46 A


31 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbyła się Debata- Edukacja włączająca w Powiecie Bartoszyckim. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zespół SCWEW Bartoszyce  w ramach kampanii informacyjnej.
W Debacie udział wzięli: Pan Władysław Bogdanowicz Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego, Pani Katarzyna Basak Naczelnik ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Promocji i Strategii w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, Pani Zenona Baranowska Specjalista ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Bartoszycach, Pani Ewa Rodziewicz Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach, Pani Lucyna Jędryczka Przewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, Pani Joanna Krejer Kierownik Działu Wspierania Rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, Pani Halina Jędrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. R. Traugutta w Bartoszycach, Pani Anna Jurgilewicz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach, Pani Monika Szpura- Kazimierczuk P. O. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej
w Bartoszycach, Pani Małgorzata Kuzia Koordynator ds. Edukacji Włączającej, Pan Patryk Kuzia Przedstawiciel środowiska lokalnego, rodziców, na widowni zasiedli członkowie Zespołu SCWEW Bartoszyce.
Spotkanie otworzył Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego Pan Władysław Bogdanowicz, przywitał przybyłych gości, następnie głos zabrała Pani Monika Dąbkowska moderator spotkania, przedstawiła porządek wydarzenia, zapoznała członków Debaty z pytaniami.
Uczestnicy Debaty odpowiadali na pytania dotyczące edukacji włączającej w Powiecie Bartoszyckim:
1. Czego Państwo mogą zrobić więcej, aby edukacja włączająca stała się wiodącą w           naszych placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych)?
2. Czego Państwo mogą zrobić mniej, aby edukacja włączająca stała się wiodącą w          naszych placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych)?
3. Co mogą Państwo zrobić inaczej żeby osiągnąć ten cel?
4. Co mogą Państwo przestać robić żeby skutecznie wdrażać edukację włączającą w        naszym powiecie?
5. Co mogą Państwo zacząć robić żeby osiągnąć ten cel?

Dodatkowo przybyli goście wymieniali swoje spostrzeżenia w temacie dotyczącym edukacji włączającej. Po zakończonej dyskusji Pani Monika Dąbkowska- moderator spotkania podsumowała całe wydarzenie, podziękowała za udział w Debacie.


DEBATA – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W POWIECIE BARTOSZYCKIM

31 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbyła się Debata – Edukacja włączająca w Powiecie Bartoszyckim, całe spotkanie można zobaczyć na platformie YouTube, poniżej zamieszczamy link do wydarzenia, zachęcamy do obejrzenia Debaty.

https://www.youtube.com/watch?v=33gfrIIo0nI


SPOTKANIE ZESPOŁU SCWEW Z KOORDYNATORAMI DS. EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Z PLACÓWEK OBJĘTYCH WSPARCIEM,  UDZIAŁ KADRY SCWEW W SUPERWIZJI

9 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu SCWEW Bartoszyce z koordynatorami ds. edukacji włączającej z Placówek objętych wsparciem. Podczas spotkania omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące realizacji działań zaplanowanych w harmonogramie (III etap projektu), dodatkowo członkowie Zespołu SCWEW oraz koordynatorzy wzięli udział w superwizji dotyczącej tematu edukacji włączającej przeprowadzonej przez superwizorkę Panią Agnieszkę Szwejkowską, spotkania superwizyjne będą odbywać się regularnie (według zgłaszanych potrzeb). Zespół SCWEW, koordynatorzy z Placówek objętych wsparciem podczas superwizji przekazywali relacje ze swojej pracy z dziećmi/uczniami, a superwizorka – pani Agnieszka je komentowała, doradzała jak poprawić dane relacje, jakie działania podjąć, aby rozwiązać pojawiające się trudności w relacjach z dziećmi/uczniami. Superwizja jest  metodą wspierania rozwoju osobistego, zawodowego i warsztatu pracy osób, które z racji wykonywanego zawodu są w stałym kontakcie z innymi ludźmi i są zmuszone budować z nimi odpowiednie relacje, najistotniejszym elementem superwizji jest uczenie się, metoda ta polega na wzajemnej wymianie doświadczeń, odnajdywaniu istoty problemu, dochodzeniu do nowych rozwiązań.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU POWIATOWEGO „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
W MOJEJ SZKOLE” ZORGANIZOWANEGO PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE
W BARTOSZYCACH
ORAZ SCWEW BARTOSZYCE W RAMACH KAMPANII INFORMACYJNEJ

23 czerwca 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach rozstrzygnięto konkurs powiatowy „Edukacja włączająca
w mojej szkole”, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach oraz Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bartoszycach, w ramach kampanii informacyjnej.
Do konkursu przystąpiły trzy placówki z Powiatu Bartoszyckiego: Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Ireny Sendler w Sępopolu oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, dzieci i uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali prace indywidualne i grupowe związane z edukacją włączającą w ich szkołach.
Komisja konkursowa w skład, której wchodzili członkowie Zespołu SCWEW:
Pani Alicja Agata Lemiesz
Pani Monika Dąbkowska
Pani Zuzanna Kurach
Pani Sylwia Kondraciuk
Pani Justyna Monkiewicz
Pani Katarzyna Buhaj
14 czerwca 2022 r. zdecydowała, że I miejsce w konkursie „Edukacja włączająca w mojej szkole” zdobywają wszyscy uczestnicy ze względu na to, że nadesłane prace są niezwykle interesujące, ciekawie wykonane, są mocno związane z ideą edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.
Podczas rozstrzygnięcia konkursu każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz nagrodę za zajęcie I miejsca, nauczyciele, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzieci i uczniów do konkursu otrzymali podziękowania.


SPOTKANIE ZESPOŁU SCWEW Z KOORDYNATORAMI DS. EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Z PLACÓWEK OBJĘTYCH WSPARCIEM

 9 września 2022 r. odbyło się spotkanie Zespołu SCWEW z koordynatorami ds. edukacji włączającej z Placówek objętych wsparciem, podczas zebrania ustalono dogodne terminy oraz godziny kolejnych spotkań Zespołu SCWEW z koordynatorami w roku szkolnym 2022/2023, ustalono szczegóły spotkania z funkcjonariuszem policji w ramach działań doradczo-szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi w Placówkach objętych wsparciem, omówiono także szczegóły kolejnego spotkania superwizyjnego dotyczącego tematu edukacji włączającej organizowanego przez Panią Agnieszką Szwejkowską.


SPOTKANIE LIDERÓW SCWEW Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM W SULEJÓWKU

W dniach 15-16 września liderzy SCWEW spotkali się z Zespołem Projektowym, by podsumować dotychczasowe działania związane z pilotażowym wdrożeniem modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Był to także czas na planowanie kolejnych zadań związanych z funkcjonowaniem SCWEW.


UDZIAŁ CZŁONKÓW ZESPOŁU SCWEW ORAZ KOORDYNATORÓW DS. EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W SUPERWIZJI „PUŁAPKI POMAGANIA – CZYLI JAK SAMEMU NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ?”

 21 września 2022 r. członkowie Zespołu SCWEW oraz koordynatorzy ds. edukacji włączającej w Placówkach objętych wsparciem wzięli udział w superwizji online na temat „Pułapki pomagania – czyli jak samemu nie stać się ofiarą?”, spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Szwejkowska, która  opowiedziała dla kadry SCWEW
o pułapkach pomagania, omówiła szczegółowo „Trójkąt dramatyczny”, przekazała cenne wskazówki dotyczące efektywnego pomagania.


REALIZACJA PROJEKTU INNOWACYJNO – WDROŻENIOWEGO W ZAKRESIE WSPARCIA MIĘDZYSEKTOROWEGO DZIECI, UCZNIÓW I RODZIN NA POZIOMIE POWIATOWYM PRZEZ POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
W BARTOSZYCACH

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02qBVDsR4GUjNjBxzYD9YgrPnL7Gu2quQhdAkpTuUUTyU9WvqRPKCfVCFEb3zvbRe6l&id=100063550172555

Bardzo się cieszymy, że jeden z naszych Partnerów będzie realizował „Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie wsparcia międzysektorowego dzieci, uczniów i rodzin na poziomie powiatowym”.


SPOTKANIE ZESPOŁU SCWEW ORAZ KOORDYNATORÓW DS. EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Z FUNKCJONARIUSZEM POLICJI ASP. SZT. WOJCIECHEM SZEREJKO W RAMACH DZIAŁAŃ DORADCZO- SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIAMI INTERWENCYJNYMI

 27września 2022 r. w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach odbyło się spotkanie Zespołu SCWEW oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej w Placówkach objętych wsparciem z funkcjonariuszem policji asp. szt. Wojciechem Szerejko – asystentem Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP w Bartoszycach na temat „Procedury postępowania nauczycieli oraz zasady współpracy szkół z policją” w ramach działań doradczo- szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników związanymi z działaniami interwencyjnymi. Podczas spotkania kadra SCWEW miała okazję zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa odnoszącymi się do wykroczeń i przestępstw popełnianych przez małoletnich
i pełnoletnich uczniów, omówiono szczegółowo procedury postępowania dyrektorów i pozostałych pracowników szkół w konkretnych sytuacjach związanych z naruszaniem prawa przez uczniów, zasady współpracy szkoły z policją.


UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁU SCWEW BARTOSZYCE W KONFERENCJI „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA PERSPEKTYWĄ PRZYSZŁOŚCI”

19 października, na zaproszenie Warmińsko -Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, przedstawicielki zespołu SCWEW wystąpiły podczas konferencji zatytułowanej „Edukacja włączająca perspektywą przyszłości”. Podzieliły się dobrymi praktykami w zakresie realizacji projektu pilotażowego, refleksjami związanymi z wdrażaniem inkluzji w przedszkolach i szkołach oraz perspektywą rodzica będącego odbiorcą działań szkoły.

Wysłuchały także przemówienia Pani Agnieszki Pietryki, naszej Kierownik projektu, przedstawicielki ORE i towarzyszącej jej opiekunki merytorycznej naszego projektu, Pani Emilii Ruty, na temat dotychczasowej efektywności działań oraz prognozowanych rozwiązaniach w obszarze edukacji włączającej w Polsce.

Wśród prelegentów byli także:

-Dyrektor Szkoły w Lubiszewie, która opowiedziała o korzyściach współpracy szkoły ze SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim;

-przedstawicielka Warmińsko -Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu wspierającej działania wdrożeniowe i partner w zmianie;

– doradca metodyczny W-MODN, który opowiedział o potrzebie uniwersalnego projektowania.

Bardzo dziękujemy organizatorom za możliwość wymiany doświadczeń i ciepłe przyjęcie. Gratulujemy organizacji wydarzenia na tak wysokim poziomie merytorycznym.

Zespół SCWEW Bartoszyce.SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY SCWEW 20.12.2022 r.

Dziś podczas spotkania sieci tematem przewodnim była motywacja uczniów do nauki. Spotkanie poprowadziła Pani Emila Deleżuch, doradczyni metodyczna historii i wos-u Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach.

Dziękujemy wszystkim za aktywną pracę warsztatową rutynami myślenia krytycznego,
a ODN Bartoszyce za efektywną współpracę.

Życzymy powodzenia we wdrażaniu metod pracy, które angażują uczniów i pozwalają na głębokie uczenie się.

Powodzenia!

Prezentacja i materiały, które były wykorzystane na spotkaniu umieszczone zostały na padlecie.

Link do padletu


 

KOLEJNE SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY SCWEW

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu sieci współpracy SCWEW prosimy
o potwierdzenie przybycia pod adresem: zuzannakurach@soswzdalnie.pl


SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY SCWEW „ZADANIA ZESPOŁU NAUCZYCIELI
W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ”

10 stycznia 2023 r. w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy SCWEW. Omówiono „Zadania zespołu nauczycieli w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej”. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu SCWEW, koordynatorzy ds. edukacji włączającej oraz nauczyciele z placówek objętych wsparciem.


WIZYTA MONITORUJĄCA PRZEDSTAWICIELI ORE ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU „PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU SPECJALISTYCZNYCH CENTRÓW WSPIERAJĄCYCH EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ (SCWEW)

Dnia 10 lutego 2023 roku została przeprowadzona wizyta monitorująca przedstawicieli ORE związana z realizacją projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

Instytucję tę reprezentowały Panie:

Agnieszka Pietryka, Kierownik Projektu SCWEW1 i SCWEW2

Izabellę Kaczyńską, Eksperta ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie niedostosowania społecznego,

Emilię Rutę, Specjalistę ds. rozliczania i monitorowania projektów grantowych.

Panie spotkały się z przedstawicielami Grantobiorcy:

Panem Janem Zbigniewem Nadolnym, Starostą Powiatu Bartoszyckiego

Panią Aleksandrą Siemaszko, Sekretarzem Powiatu Bartoszyckiego

Panem Grzegorzem Monkiewiczem, Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Polityki Obywatelskiej oraz z Zespołem Projektowym naszego SCWEW.

Podczas wizyty dzieliliśmy się doświadczeniami w realizacji działań w placówkach objętych wsparciem prowadząc m. in zajęcia modelowe na terenie naszego Ośrodka oraz konsultacje z koordynatorem Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach.

Dziękujemy wszystkim za konstruktywne rozmowy o edukacji włączającej.


NABÓR DO PROGRAMU- „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023

Powiat bartoszycki informuje o naborze wniosków do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego –„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 12 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu bartoszyckiego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem mailowym:
https://powiatbartoszyce.pl/nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023/


REALIZACJA PROJEKTU INNOWACYJNO- WDROŻENIOWEGO NA RZECZ ŚWIADCZONEGO LOKALNIE MIĘDZYSEKTOROWEGO WSPARCIA DLA DZIECI, UCZNIÓW I ICH RODZIN.

06 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbyło się spotkanie
z przedstawicielami władz samorządowych, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych w ramach realizacji projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i ich rodzin. Koordynator Instytucji Koordynującej projekt, Pani Ewa Rodziewicz wraz z Zespołem zaprezentowała model wsparcia międzysektorowego. Ważnym punktem spotkania była identyfikacja lokalnych zasobów pod kątem budowania partnerstwa lokalnego.

Czekamy na kolejne spotkania i wdrażanie wypracowanych rozwiązań 🙂


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ SCWEW BARTOSZYCE
pt.
WŁĄCZ UCZNIA! O EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W NASZEJ PRAKTYCE ”

20 kwietnia 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach odbędzie się Konferencja podsumowująca działalność SCWEW Bartoszyce pt. „WŁĄCZ ucznia! O edukacji włączającej w naszej praktyce”.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00 na ul. Limanowskiego 13 w sali konferencyjnej na III piętrze.

Harmonogram konferencji podsumowującej działalność SCWEW Bartoszyce:

https://docs.google.com/document/d/16Nm-0GS-kQ897NRyGwNuZxi5y1ohRCoiFOdKBIFmub0/edit?usp=share_link

W związku z dużym zainteresowaniem związanym z konferencją podsumowującą działalność SCWEW Bartoszyce zamieszczamy dla Państwa link do rejestracji umożliwiając wszystkim zainteresowanym udział w spotkaniu. Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona!

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/1XRZzLwR2inWef1PCIrRk1K0ZaBgyDylsJ-hFEhZTi-Y/edit


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ SCWEW BARTOSZYCE „WŁĄCZ UCZNIA! O EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W NASZEJ PRAKTYCE”
TRANSMISJA NA ŻYWO

Wszystkich Państwa, którzy nie mogą uczestniczyć w naszej konferencji stacjonarnie zachęcamy do obejrzenia wydarzenia na żywo.

Poniżej link do transmisji na żywo:

https://www.youtube.com/channel/UCzKEsTZVW_YhWoeW0GogFsA/live

Liczymy na Państwa obecność!
Zespół SCWEW Bartoszyce


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ  SCWEW  BARTOSZYCE
pt. ”WŁĄCZ UCZNIA! O EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W NASZEJ PRAKTYCE”

20 kwietnia 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach odbyła się Konferencja pt. „Włącz ucznia! O edukacji włączającej w naszej praktyce” podsumowująca działalność Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bartoszycach (SCWEW Bartoszyce). Na spotkanie przybyło liczne grono zaproszonych gości- władze lokalne, przedstawiciele z Ośrodka Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, dyrektorzy i nauczyciele z Placówek oświatowych z powiatu bartoszyckiego w tym Placówek objętych wsparciem, specjaliści ze SCWEW Olsztyn oraz wiele innych. Spotkanie rozpoczął występ artystyczny uczniów z SOSW Bartoszyce, następnie Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bartoszycach Pani Alicja Agata Lemiesz powitała przybyłych gości. Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów- Pani Beaty Jachimczak, dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która mówiła o „Dziecku/uczniu z indywidualnymi (specjalnymi) potrzebami w przestrzeni przedszkola/szkoły dla każdego- możliwości i wyzwania”, następnie głos zabrał Pan Leszek Dowgiałło- profilaktyk, mówił na temat „Aktualnej sytuacji młodzieży- potencjalne przyczyny i prognozowane kierunki działań naprawczych”. Pani Joanna Poźnikiewicz, konsultant ds. wspomagania szkół i placówek
z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu poruszyła temat „Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jako partner nauczycieli w zmianie”, a Pan Paweł Niemczuk, doradca metodyczny ds. pedagogiki specjalnej z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu mówił o „Uniwersalnym projektowaniu metodą pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych”. Kolejnym prelegentem była Pani Joanna Agnieszka Bielicka, Zastępca Dyrektora w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, która opowiedziała o „Wsparciu międzysektorowym dzieci, uczniów i rodzin – realizacja działań w projekcie innowacyjno – wdrożeniowym realizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bartoszycach”, następnie wystąpiła Pani Stefania Michalik – Rosa, Dyrektor MOPS w Bartoszycach, mówiła na temat „ Działań wspierających rodzinę z dzieckiem z niepełnosprawnością realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach”. Kolejnymi prelegentami były – Pani Wanda Agnieszka Jabłońska, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, Lider SCWEW w Olsztynie oraz Pani Sylwia Przybylińska, ekspert ds. edukacji włączającej SCWEW w Olsztynie, mówiły o „Funkcjonowaniu Ośrodka Wsparcia i Testów w Olsztynie, kolejno wykład poprowadzili przedstawiciele Nowej Ery, którzy zaprezentowali „ Technologie wspierające ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. O „Działalności wypożyczalni sprzętu działającej przy SCWEW w Bartoszycach” opowiedziała Pani Justyna Monkiewicz, ekspert ds. technologii wspomagających SCWEW Bartoszyce, następnie głos zabrali rodzice dzieci/uczniów z niepełnosprawnością- Pani Urszula Pawlik, Prezes Fundacji Lelka, rehamanager, która mówiła o „Zmiana zaczyna się od nas – uważność, współpraca, innowacyjność, inkluzja a nauczanie indywidualne” oraz Pani Maja Bartoszewicz Moritz, która poruszyła temat „Adwokat dziecka z niepełnosprawnością”. Po wystąpieniu rodziców przyszedł czas na „Nasze doświadczenia we wdrażaniu działań wspierających ucznia i jego rodzinę, głos zabrali przedstawiciele placówek objętych wsparciem SCWEW oraz Przyjaciele, m. in. uczennica Amelia Emilianów i Pani Monika Dąbrowska – Skwarek, które opowiedziały o „“Braillem pisane” – innowacji pedagogicznej realizowanej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sępopolu. Dobrymi praktykami podzieliły się placówki objęte wsparciem SCWEW Bartoszyce:

  • Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach
  • Szkoła Podstawowa im. 20 Brygady Zmechanizowanej w Bezledach
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
  • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

Po wystąpieniach wszystkich prelegentów nastąpiło podsumowanie działalności SCWEW Bartoszyce przez Panią Monikę Dąbkowską, Lidera SCWEW Bartoszyce oraz zamknięcie Konferencji.


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ SCWEW BARTOSZYCE pt. „WŁĄCZ UCZNIA! O EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W NASZEJ PRAKTYCE”-
LINK DO TRANSMISJI W SERWISIE YOUTUBE

Dla wszystkich Państwa, którzy nie mogli być obecni na naszej konferencji  lub nie mogli zobaczyć  wydarzenia na żywo w Telewizji Kablowej Bart-Sat zamieszczamy link do transmisji w serwisie YouTube, można tam obejrzeć całą Konferencję podsumowującą działalność SCWEW Bartoszyce pt. „Włącz ucznia! O edukacji włączającej w naszej praktyce”, która odbyła się 20 kwietnia 2023 r.

Link do transmisji w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=qG-Ku3covE4

W najbliższych dniach zamieścimy także na naszych stronach internetowych materiały
z konferencji, z którymi będą mogli się zapoznać wszyscy zainteresowani.

Zachęcamy do obejrzenia naszej konferencji w serwisie YouTube oraz śledzenia naszych stron internetowych (Scwew Bartoszyce- Facebook, Sosw Bartoszyce- zakładka SCWEW Bartoszyce oraz strony Starostwa Powiatowego w Bartoszycach- zakładka Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), na których pojawią się materiały z konferencji, z którymi warto się zapoznać.

Zespół SCWEW Bartoszyce


SPOTKANIE INFORMACYJNO- KONSULTACYJNE

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych tematem edukacji włączającej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Spotkaniu informacyjno- konsultacyjnym organizowanym przez Zespół projektowy Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Wydarzenie odbędzie się w formie online  8 maja 2023 r. na Platformie Zoom w godzinach 10.00- 16.15.

Głównym celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat:
– monitorowania i ewaluacji SCWEW w kontekście działań realizowanych na rzecz przedszkoli  i szkół ogólnodostępnych, pogłębieniu wiedzy na temat edukacji włączającej w praktyce szkoły ogólnodostępnej,
– przekazania informacji dotyczącej SCWEW-u jako elementu budowy lokalnego systemu wsparcia na rzecz szkoły i przedszkola z perspektywy organu prowadzącego,
– pogłębienia wiedzy uczestników na temat wsparcia realizowanego przez Ośrodki Wspierania i Testów (OwiT),
– ujednolicenia wiedzy uczestników dotyczącej SCWEW-u jako systemowego rozwiązania na rzecz wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w procesie wdrażania edukacji włączającej.

Aby wziąć udział w Spotkaniu informacyjno- konsultacyjnym należy dokonać rejestracji.
Link do rejestracji:
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6854

Zespół SCWEW Bartoszyce


MATERIAŁY Z KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ SCWEW BARTOSZYCE pt „WŁĄCZ UCZNIA! O EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W NASZEJ PRAKTYCE”

 

Zamieszczamy dla Państwa materiały z naszej konferencji podsumowującej pt. „Włącz ucznia! O edukacji włączającej w naszej praktyce”.

Materiały z konferencji podsumowującej działalność SCWEW Bartoszyce znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1LkJgsQ_v4qhJKJPspViJe2Be6LdIVJCL?usp=share_link

Zachęcamy do lektury.
Zespół SCWEW Bartoszyce


UDZIAŁ KADRY SCWEW W KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ SCWEW TORUŃ 24.05.2023 r.

25 maja 2023 r. Zespół SCWEW Bartoszyce wziął udział w konferencji podsumowującej działalność SCWEW Toruń.
Było nam niezwykle miło uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie!


PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SCWEW BARTOSZYCE

 

Zespół SCWEW Bartoszyce właśnie zakończył działania w VII etapie projektu, był to czas poświęcony m. in. na podsumowania, odbyła się  Konferencja podsumowująca działalność SCWEW Bartoszyce pt. „Włącz ucznia! O edukacji włączającej w naszej praktyce”, pracowaliśmy także nad ewaluacją działań podejmowanych w projekcie, dodatkowo Zespół SCWEW brał udział w webinariach i konsultacjach zorganizowanych w ramach sieci współpracy SCWEW.
Na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji możemy podzielić się z Państwem informacją, że działalność SCWEW Bartoszyce jest dobrze odbierana, uznawana za efektywną w placówkach objętych wsparciem, a także w środowisku lokalnym, dla całego Zespołu jest to powód do ogromnej radości.


DZIAŁALNOŚĆ SCWEW BARTOSZYCE W RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dalszym ciągu można otrzymać wsparcie i pomoc od ekspertów i specjalistów z naszego Zespołu, gdyż zaczynamy działalność w okresie trwałości projektu.
Zachęcamy wszystkie placówki oświatowe z całego powiatu do zgłaszania nam swoich potrzeb odnośnie pomocy i wsparcia dla dzieci/uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych ich rodziców, a także dyrektorów i nauczycieli pracujących z grupą zróżnicowaną.
Przypominamy także o działalności naszej wypożyczalni ze specjalistycznym sprzętem, gdzie można wypożyczyć sprzęt dla potrzebujących dzieci/uczniów.

Wszystkich potrzebujących wsparcia, pomocy, chętnych do współpracy z naszym Zespołem zachęcamy do kontaktu:

scwew@powiat.bartoszyce.pl

 Kontakt z kadrą SCWEW:

Lider, Pani Monika Dąbkowska
monikadabkowska@soswzdalnie.pl

Ekspert ds. edukacji włączającej, Pani Zuzanna Kurach
zuzannakurach@soswzdalnie.pl

Ekspert ds. technologii wspomagających, Pani Justyna Monkiewicz
justynamonkiewicz@soswzdalnie.pl

Ekspert ds. informacji i ewaluacji, Pani Katarzyna Buhaj
katarzynabuhaj@soswzdalnie.pl

Specjalista, Pani Alicja Agata Lemiesz
alicjalemiesz@soswzdalnie.pl

Specjalista, Pani  Marta Matelska
martamatelska@soswzdalnie.pl

Specjalista, Pani Sylwia Kondraciuk
sylwiakondraciuk@soswzdalnie.pl

Wypożyczalnia SCWEW Bartoszyce kontakt:

Ekspert ds. technologii wspomagających, Pani Justyna Monkiewicz
justynamonkiewicz@soswzdalnie.pl

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy i wsparcia, zapraszamy do kontaktu!