klasy

Regulamin świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Kawalerów Maltańskich
w Bartoszycach

I. Założenia organizacyjne.

 1. Opieka wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający (z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim), przed i po zajęciach lekcyjnych.
 2. Opieką wychowawczą objęci są również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela lub zmiany planu.
 3. Opieką wychowawczą objęci są również uczniowie zwolnieni z lekcji religii i wychowania fizycznego.
 4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole (od poniedziałku do piątku).
 5. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 7,30 -15,30.
 6. Wychowankowie grup wychowawczych po godzinie 12,30, o ile skończyli wszystkie zajęcia lekcyjne, są odbierani przez wychowawców internatu.
 7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania dzieci.
 8. W przypadku dzieci, które nie mogą poruszać się samodzielnie, odbierane są bądź przyprowadzane  przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub pomoc osoby niepełnosprawnej.
 9. Świetlica realizuje swoje zadania wg miesięcznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczego świetlicy.
 10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicowej lub na boisku szkolnym.
 11. Za zaginione aparaty telefoniczne i inne wnoszone urządzenia techniczne, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 12. O złym zachowaniu uczniów lub nieobecnościach w świetlicy powiadamia się wychowawcę klasy.
 13. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię nauczyciela świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 14. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 15. W trakcie przerw międzylekcyjnych w świetlicy przebywają uczniowie, którzy nie mają przydzielonej opieki pomocy nauczyciela a wymagają specjalnej opieki.
 16. Uczniowie z nauczania indywidualnego przebywają w świetlicy jedynie w przypadku oczekiwania na odjazd (busa), na wolnych lekcjach które wynikają z ich planu zajęć lub w przypadku nieobecności nauczyciela.

II.Cele i założenia świetlicy szkolnej

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżający opieki w godzinach przed i po lekcjach.
 2. Organizowanie opieki i pomocy przy odrabianiu zadań domowych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
 5. Kształtowanie, upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych.
 6. Podniesienie jakości informatycznych.
 7. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
 8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 9. Rozwijanie samodzielności.
 10. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami.
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

III.      Warunki korzystania ze świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Systematycznego udziału w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć.
 2. Usprawiedliwienia swojej nieobecności.
 3. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.
 4. Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
 5. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 6. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych.
 7. Respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy.
 8. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

IV Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy,
 2. Pochwała przekazana rodzicom/opiekunom.
 3. Drobny upominek.
 4. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
 5. Podwyższenie bądź obniżenie oceny z zachowania.