Nasz Ośrodek

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy jest placówką oświatowo – wychowawczą przeznaczoną w chwili założenia dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, która obejmowała swoim zasięgiem granicę dawnego powiatu bartoszyckiego. Realizacja potrzeb kształcenia specjalnego środowiska z biegiem czasu wprowadziła w naszym Ośrodku znacznie szersze od zamierzonych formy i stopnie kształcenia. Przez lata funkcjonowania placówki zmieniały się nazwy i struktura organizacyjna. W chwili obecnej Ośrodek obejmuje opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzież z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego.
W Ośrodku funkcjonują: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespoły edukacyjno – terapeutyczne, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz grupy wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu, którzy z racji upośledzenia umysłowego zostali skierowani do kształcenia specjalnego. W miarę potrzeb kształceniem mogą być objęte także dzieci korzystające z edukacji podczas pobytu w szpitalu, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Organem prowadzącym Ośrodek jest Starostwo Powiatowe w Bartoszycach , a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu.
Mamy obecnie 176 uczniów, z czego 53 dzieci jest jednocześnie wychowankami grup wychowawczych. Proces wychowawczy w Ośrodku realizowany jest poprzez zespoloną działalność nauczycieli, wychowawców, pozostałych pracowników oraz rodziców.
Cele i zadania pracy opiekuńczo – wychowawczej i rewalidacyjnej wynikają z ogólnych zasad oligofrenopedagogiki i Konwencji o Prawach Dziecka.
Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. W celu realizacji całej problematyki dydaktyczno – wychowawczej oprócz zajęć edukacyjnych wynikających z ramowych programów nauczania prowadzone są zajęcia rewalidacyjne przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka.