O nas

SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH W BARTOSZYCACH

Powiat Bartoszycki pozyskał grant na realizację działań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w ramach projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19-00 z dnia 30.12.2019, wraz z późniejszymi zmianami z dnia 06.08.2020 r. oraz 31.03.2021 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa nr 21/2021 została zawarta w Warszawie, w dniu 29 listopada 2021r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie Powiatem Bartoszyckim.
Grant będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach w okresie od 01 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu: 1 195 189,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 007 305,77 zł.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności
usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w tym specjalnych potrzebach edukacyjnych
w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.

Kadra SCWEW w Bartoszycach:

lider SCWEW– Pani Monika Dąbkowska
ekspert ds. edukacji włączającej- Pani Zuzanna Kurach
ekspert ds. informacji i ewaluacji- Pani Katarzyna Buhaj
ekspert ds. technologii wspomagających– Pani Justyna Monkiewicz
specjaliści i nauczyciele- Pani Alicja Lemiesz, Pani Sylwia Kondraciuk,
Pani  Marta Matelska

Zespół SCWEW nawiązał współpracę z następującymi Placówkami Oświatowymi w Powiecie Bartoszyckim:
 Przedszkole Gminne nr 1 w Bartoszycach- koordynator współpracujący
z SCWEW- 
Pani Justyna Kirkis
– Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bezledach- koordynator współpracujący z SCWEW- Pani Iwona Borkowska
– Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach- koordynator współpracujący z SCWEW- Pani Jolanta Wójcik
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. R. Traugutta w Bartoszycach- koordynator współpracujący z SCWEW- Pani Halina Jędrzejewska
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach- koordynator współpracujący z SCWEW- Pani Agnieszka Wróblewska
– Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bartoszycach- koordynator współpracujący z SCWEW- Pani Małgorzata Kuzia

Do głównych zadań SCWEW w Bartoszycach w zakresie wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych należeć będzie:
1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły ogólnodostępnej.
2. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, przygotowania programów i adaptacji materiałów odpowiednich do potrzeb wszystkich uczniów, doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu oraz metod pracy skutecznych w trakcie realizacji edukacji w formie zdalnej.
3. Wspieranie kadry kierowniczej w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oraz zintegrowanego wsparcia, a także włączenie społeczne wszystkich członków społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym rodziców oraz instytucji wspierających.
4. Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół związanych z działaniami interwencyjnymi.
5.  Współprowadzenie zajęć edukacyjnych w oddziale klasowym/grupie przez nauczycieli i specjalistów SCWEW we współpracy odpowiednio
z nauczycielem/specjalistą przedszkola/szkoły ogólnodostępnej – praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy w grupie dzieci/uczniów.
6. Prowadzenie modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć/lekcji otwartych w przedszkolu/szkole ogólnodostępnych lub w SCWEW.
7. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy
i samokształcenia we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w innych sektorach oraz organizacjami pozarządowymi.
8. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki) oraz innych form wymiany wiedzy i doświadczeń.
9. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym.
10. Wypożyczanie podręczników, sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy
z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi.
11. Porady i instruktaże w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego. 12. Wspieranie w realizacji zadań wynikających z organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, we współpracy z wiodącymi ośrodkami koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczymi (WOKRO).
13. Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, w tym z: a) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w procesie oceny potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów, podczas monitorowania i oceny efektywności udzielanego wsparcia;
b) jednostkami ochrony zdrowia w zakresie wykrywania zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz realizacji działań terapeutycznych;
c) podmiotami realizującymi pomoc rodzinie i pomoc społeczną, placówkami wsparcia środowiskowego;
d) instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zapewniania dostępu do pomocy oraz koordynacji działań.
14. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez:
a) inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych, informacyjnych oraz profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej;
b) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodzin.