Projekty Inne

PROJEKT „JESTEŚ-MY ODWAŻNI”

Z końcem 2016 roku dobiegł końca projekt „Jesteś-my odważni” przeznaczony głównie
dla 14 podopiecznych z syndromem autyzmu oraz dla ich najbliższych.
Cel główny jakim była rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć uspołeczniania w formie indywidualnej i grupowej, został osiągnięty w zakładanym wymiarze.

Zrealizowano  także poszczególne cele szczegółowe:

Poprzez udział w indywidualnych zajęciach z uspołeczniania uczestnicy projektu realizowali umiejętności społeczne w integracji ze środowiskiem lokalnym.

Pokonywali oni także lęk separacyjny podczas przebywania w porze nocnej w nowych pomieszczeniach i bez obecności rodziców.

Rodzice brali czynny udział w spotkaniach grupy wsparcia.

Szerzono wiedzę na temat funkcjonowania osób z autyzmem w środowisku lokalnym.

Promowano działania na rzecz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
oraz informowano o sposobach finansowania zadania.