Projekty Unijne

projektlogo

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III
Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin realizacji: 01.08.2012-31.07.2013
Miejsce realizacji: SOSW im. Kawalerów Maltańskich
ul. Limanowskiego 9
11-200 Bartoszyce
Cel główny:

 • wsparcie w zakresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów kl.I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW w Bartoszycach poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie czytania, pisania i mówienia dla 14 uczniów
 • doposażenie szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

Cel szczegółowy:

 • stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne,
 • zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się uczniów kl.I-III poprzez uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych.

Cele projektu zawierają się w celach szczegółowych POKL, planie działania priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:
-9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
-9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt skierowany jest do:
-grupy 12 uczniów kl. łączonej I-III
-2 uczniów kl.I dla dzieci z autyzmem.

Działania podejmowane w projekcie:

Zadanie 1.Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły
Wyposażenie w materiały dydaktyczne 2 sal dydaktycznych, w których przeprowadzone zostaną zajęcia specjalistyczne.

Zadanie 2. Zajęcia dodatkowe w szkole
W szkole realizowane będą następujące zajęcia:
-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 14 uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w wymiarze 30 godz. w ciągu roku szk.2012/13 dla każdego uczestnika projektu.
-zajęcia logopedyczne dla 12 uczniów dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy w wymiarze 30 godz. w ciągu roku szk.2012/13 dla każdego uczestnika projektu.

Zadanie 4. Zarządzanie projektem
Nadzór nad projektem sprawuje dyrektor szkoły- pan M. Lidziński. Koordynatorem projektu jest pani J.Ciechomska.

Realizowane działania

W projekcie bierze udział 14 uczniów podzielonych na 8 grup. Każda grupa ma 1 godzinę zajęć w tygodniu.
Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu utworzone zostały 4 grupy zajęciowe,prowadzone przez specjalistę- terapeutę panią Joannę Ciechomską.
Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w mówieniu utworzone zostały 4 grupy zajęciowe, prowadzone przez specjalistę- logopedę panią Danutę Krysińską.
Zajęcia realizowane są bezpośrednio po lekcjach bądź przed lekcjami zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
W trakcie realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 10800 zł.

projektlogo

„Szkolny Ośrodek Kariery – Moja Zawodowa Przyszłość”
PROJEKT współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Człowiek najlepsza inwestycja”

,,SZKOLNY OŚRODEK KARIERY- MOJA ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ”

Termin realizacji : 03. 01. 2011 r. – 31. 07. 2012 r.
Miejsce realizacji : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Kawalerów Matlańskich
ul. Limanowskiego 9
11-200 Bartoszyce

CELE PROJEKTU:

cel główny: Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej SOSW w Bartoszycach poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych w placówce
dla 33 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
cele szczegółowe:

 • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej u 33 uczniów z ZSZ w trakcie trwania procesu kształcenia,
 • podniesienie umiejętności prawidłowego poruszania się po rynku pracy, aktywności zawodowej poprzez objęcie ich programem doradztwa zawodowego w zakresie planowania przyszłości na rynku pracy,
 • zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii i pomocy dydaktycznych,
 • podniesienie kwalifikacji umiejętności praktycznych z zakresu stolarstwa użytkowego i artystycznego, gastronomii oraz prawa jazdy dla 33 uczniów,
 • podniesienie świadomości pracodawców na temat korzyści płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • podniesienie świadomości uczestników na temat niesteoretypowego wyboru zawodu.

Cele projektu zawierają się w celach szczegółowych POKL, planie działania priorytetu IX Działanie 9.2:

 • zwiększenie jakości usług edukacyjnych,
 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej,
 • podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do:

 • grupy 33 uczniów ZSZ (100%), którzy będą realizować zadania w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery, ucząc się planować swoja zawodową przyszłość, wezmą udział w warsztatach z psychologiem, z prawa pracy, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, kształtujące umiejętności związane z poszukiwaniem pracy, autoprezentacją, radzenia sobie z trudnościami,
 • grupy 18 uczniów kształcących się w zawodach kucharz, pracownik obsługi hotelowej piekarz, którzy wezmą udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu technologii gastronomicznej, szkoleniach oraz stażach w nowoczesnych restauracjach, w celu nabycia umiejętności pożądanych na rynku pracy: obsługa nowoczesnego sprzętu gastronomicznego, organizacja bankietów i uroczystości, przygotowanie prezentacji kulinarnych oraz przygotowanie potraw kuchni regionalnej, europejskiej i staropolskiej,
 • grupy 7 uczniów kształcących się w zawodzie murarz, którzy odbędą szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu stolarstwa w Zakładzie Stolarskim
  A. Abucewicz i pracowni technologii stolarskiej w SOSW. Rosnące wymogi rynku pracy i pracodawców powodują, że chętniej zatrudniane są osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje. Nabyte umiejętności stolarskie pozwolą im na wykonanie szerszego zakresu robót budowlanych i wykończeniowych,
 • grupy 8 uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, którzy wezma udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu rysunku technicznego. Poznają nowe sposoby wykonywania rysunku technicznego z zastosowaniem technologii informatycznej, pomocy dydaktycznych i modeli do rzutowania oraz efektywnie przygotują się do egzaminu zawodowego. Ta sama grupa uczniów weźmie udział w kursie prawa jazdy zakończonym państwowym egzaminem. Uzyskanie tych uprawnień zwiększy ich szanse na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie i innych np.: kurier, kierowca, dostawca itp.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE:
Działanie 1 – zarządzanie projektem:
Do obsługi finansowej, zarządzania, promocji i ewaluacji zatrudnieni zostaną: koordynator, zastępca koordynatora, księgowa i specjalista do spraw ewaluacji i monitoringu.

Działanie 2- Szkolny Punkt Kariery (33 uczniów):
W ramach działania zostanie utworzony:

 • Punkt Konsultacyjny dla rodziców i uczniów – indywidualne porady dotyczące kariery zawodowej uczniów wyposażony w laptop, materiały dydaktycznei podręczniki dla uczniów, prowadzony przez doradcę zawodowego, oligofrenopedagoga.
 • Kącik zawodoznawczy wyposażony w materiały promujące zawody, filmy instruktażowe, i poradniki. W ramach działania odbywać się będą:
  – zajęcia warsztatowe prowadzone przez doradcę zawodowego. Podczas zajęć prowadzący będzie kształtował postawy pracownicze i społeczne oraz umiejętność skutecznego poruszania się na przyszłym rynku pracy, umiejętności autoprezentacji, zapozna ich z działalnością instytucji wspierających osoby niepełnosprawne i będzie uświadamiał uczniów, że wybór zawodu nie zależy od płci lecz od kwalifikacji i predyspozycji, a zawody męskie mogą wybierać też kobiety.
  – zajęcia warsztatowe z zakresu przedsiębiorczości ,,Jak otworzyć własną firmę – proste przykłady” prowadzone przez szkoleniowca Wielkopolskiej Akademii Nauk i Rozwoju z Poznania.
  – warsztaty z prawa pracy prowadzone przez prawnika. – warsztaty z psychologiem kształtujące postawy osobowościowe, motywacje do pracy, uświadamianie uczniom ról życiowych – trening antydyskryminacyjny, uświadamianie chłopcom,że stereotypem jest całkowita odpowiedzialność ojca za byt rodziny, co może powodować w wyniku niepowodzeń podejmowanie prób samobójczych.
  – panele dyskusyjne z przedsiębiorcami, połączone z prezentacjami kulinarnymi i stolarskimi w celu przełamania bariery psychicznej pracodawców do osób niepełnosprawnych i uświadomienie im, że osoba niepełnosprawna może być wartościowym pracownikiem oraz wykazywać korzyści z zatrudnienia tych osób.

W ramach współpracy z instytucjami wspierającymi osoby bezrobotne uczniowie skorzystają z doradztwa i pomocy instytucji: Punkt Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery – szukanie zatrudnienia w okresie wakacji, Powiatowy Urząd Pracy – realizacja staży absolwenckich , PPP – udział w Otwartych Dniach Kariery. Uczniowie wezmą udział w wycieczkach do Centrum Dzwoni w Giżycku oraz w Targach Pracy w Olsztynie. Posumowaniem działania będzie panel prezentacyjny ,,Kim jestem? Kim będę?” w pensjonacie Galiny połączony z uroczystą kolacja, podczas którego wszyscy uczniowie dokonają autoprezentacji z wykorzystaniem portfolio i ocenią swój udział w projekcie.

REALIZOWANE DZIAŁANIA

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE- W RAMACH SZKOLNEGO PUNKTU KARIERY
Warsztaty psychologiczne stanowią integralną część projektu a poświęcone są szeroko rozumianej tematyce umiejętności społecznych, rozwoju osobistego, zasobów własnych jak również treningu antydyskryminacyjnego. Zajęcia odbywają się w 3 grupach, z uwagi na poziom kształcenia i trwają 45 min. tygodniowo. Mają charakter warsztatowy, interakcyjny. W ramach zajęć podejmujemy tematykę autonomii osobistej, kompetencji społecznych, alternatyw dla agresji i izolacji społecznej, asertywności (wraz z treningiem w tym zakresie), konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, konstruktywnej krytyki i radzenia sobie z odmawianiem, teorii konfliktów, negocjacji, zagadnień rozwoju osobistego, kontroli emocjonalnej, stresu, sytuacji trudnych i sposobów radzenia sobie (wraz z elementem treningu i relaksacji), stereotypów, uprzedzeń, psychologii decyzji i dysonansu poznawczego, atrakcyjności interpersonalnej, płciowości i jej korelatów. Wiążącym zagadnieniem jest trening antydyskrymiancyjny jak również wszelkie formy działań warsztatowych (Trening Umiejętności Społecznych; Trening Zastępowania Agresji; Trening Wnioskowania Moralnego, etc.). Wiele uwagi poświęcamy zagadnieniom samooceny, samoakceptacji, tożsamości, kontroli, rozwoju „Ja”, dojrzałości społecznej i osobistej. Bliską nam jest perspektywa rozwojowa i podejmowane \w czasie zajęć wątki motywacyjne. Zajęcia odbywają się w formie grupowej, przy użyciu pomocy multimedialnych, materiału filmowego i publikacyjnego jaj również form pracy socjoterapeutycznej.

12 października 2011r. młodzież SOSW w Bartoszycach, w ramach działań projektowych, wzięła udział w Targach Pracy, Edukacji i Kariery, zorganizowanych w z okazji Europejskich Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych, które odbyły się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Swoją ofertę prezentowało 52 wystawców, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.Wśród nich znaleźli się pracodawcy lokalni z branży budowlanej, meblarskiej, usługowej oraz informatycznej. Oferty pracy lokalnych pracodawców promowali również reprezentanci urzędów pracy oraz agencji krajowego pośrednictwa pracy. Szczegółowe informacje nt. ofert pracy zagranicznych pracodawców można było uzyskać od doradców EURES z 10 krajów Unii. Największą popularnością cieszyły się stoiska doradców EURES z Niemiec, Szwecji, Holandii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Podczas wydarzenia ofertę swoją prezentowały instytucje szkoleniowe z terenu całego województwa. Pomoc doradców zawodowych można było uzyskać na stoiskach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Ochotniczego Hufca Pracy. Ci ostatni dysponowali również ofertami pracy. Doradztwa w kwestii zakładania działalności gospodarczej, jej rozliczania a także finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych możliwych źródeł udzielali eksperci m.in. z Izby Skarbowej, banku oraz z różnego rodzaju instytucji i fundacji wspierających przedsiębiorczość.

W dniu 8 listopada 2011 r. odbył się panel dyskusyjny z pracodawcami „Dlaczego warto zatrudnić osobę niepełnosprawną intelektualnie-absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej”. Spotkanie miało na celu przybliżyć sylwetkę absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej lokalnym pracodawcom, zwrócić ich uwagę na korzyści płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, jak i tych którzy takiego orzeczenia nie posiadają, a są absolwentami szkoły specjalnej. Kolejnym zamierzeniem autorów panelu było nawiązanie bliższej współpracy z lokalnymi instytucjami zajmującymi się zatrudnieniem oraz doradztwem zawodowym w celu promowania młodych ludzi niepełnosprawnych intelektualnie na rynku pracy. Toczyły się również dyskusje nad wypracowaniem schematu współpracy pomiędzy Ośrodkiem, a OHP w celu pośrednictwa i promowania absolwentów Ośrodka. Młodzież przygotowała przy tej okazji prezentację kulinarną oraz stolarską, podczas której uczestnicy projektu mieli okazję zaprezentować zdobyte umiejętności.
odczas spotkania wystąpili z prelekcją:

 • Alicja Lemiesz – koordynator projektu „Omówienie działań realizowanych w ramach projektu ze środków EFS”
 • Aleksandra Tarasewicz – psycholog „Sylwetka absolwenta Zasadniczej Szkoły Zawodowej niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim”
 • Piotr Staroń – Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy PCPR w Bartoszycach, który przedstawił temat „Regulacje prawne dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz korzyści z tego wynikające”
 • Iwona Gawerska – kierownik i Elżbieta Kordyś – doradca zawodowy z Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP „Formy wsparcia dla pracodawców przy zatrudnianiu absolwentów ZSZ przy SOSW niepełnosprawnych intelektualnie, nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności”
 • Barbara Magda – pośrednik pracy przy Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP oraz Magda Jaszak – doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP „Omówienie form współpracy pomiędzy PPP OHP a lokalnymi przedsiębiorcami przy zatrudnianiu absolwentów ZSZ przy SOSW”
 • Przykłady dobrych praktyk: Danuta Binkul, Jarosław Staniec, Jerzy Bas, Alina Abucewicz, Marek Lidziński. Występujące osoby omawiały swoje doświadczenia w pracy z naszymi absolwentami i uczniami.

W spotkaniu wzięli uczniowie ZSZ, absolwenci SOSW oraz 22 osoby zaproszone z poza Ośrodka, w tym 9 pracodawców.

Zakończyliśmy cykl warsztatów z przedsiębiorczości prowadzonych przez szkoleniowca z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Pana Janusza Michałowskiego. Zajęcia odbywały się w terminach 18-21 listopad 2011, 13-15 styczeń 2012 oraz 24-26 lutego 2012 r. Podczas spotkań młodzież poznała podstawy prawne funkcjonowania małej firmy, poszukiwała pomysłu na własną firmę, przybliżyła sobie zasady tworzenia biznesplanu oraz jego rolę w działalności gospodarczej. Ponadto beneficjenci poznali podstawowe dokumenty funkcjonujące w małej firmie, dowiedzieli się w jaki sposób pozyskiwać kapitał na rozpoczęcie działalności lub jej rozwój. Przybliżyli sobie system fiskalny funkcjonujący w naszym kraju oraz zasady rozliczeń z ZUS. Nie pominięto również tematyki dotyczącej marketingu i promocji. Warsztaty zakończyły się testem sprawdzającym przyswojenie prezentowanych treści, który z powodzeniem przeszli wszyscy uczestnicy.

Dnia 6 marca 2012 odbyło się spotkanie z osobami, które swoje pasje życiowe rozwijają i realizują w życiu zawodowym. Podczas prelekcji występujące Panie ukazały determinację z jaką podążały ku realizacji swoich marzeń oraz jak wiele przeszkód musiały pokonać, aby zapracować na sukces. Gośćmi Ośrodka były, Pani Aneta Jagiełło właścicielka szkoły tańca Step-One w Bartoszycach oraz Pani Katarzyna Rostkowska architekt i wizażystka. Młodzież miała możliwość zadawania pytań i dyskutowania . Ze względu na interesujące profesje, którymi parały się zaproszone Panie, młodzież wykazywała duże zainteresowanie tematem.

19 kwietnia 2012 r. młodzież biorąca udział w projekcie „Szkolny Ośrodek Kariery – moja zawodowa przyszłość” uczestniczyła w VII Sopockich Integracyjnych Targach Pracy. Przedsięwzięcie stanowiło odpowiedź na potrzeby osób poszukujących zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych, a także wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej. Targi zorganizowane były również z myślą o instytucjach i firmach poszukujących pracowników oraz instytucjach udzielających wsparcia osobom z dysfunkcjami. W ramach targów odbywały się dwa szkolenia. Jedno z zakresu przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, tworzenia dokumentów aplikacyjnych prowadzone przez firmę Perspecta oraz szkolenie z zakresu alternatywnych form komunikacji prowadzone przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Pomimo, że nie udało nam się dostać na szkolenie, to otrzymaliśmy materiały szkoleniowe dotyczące tematyki prowadzonych zajęć. Nasza młodzież miała okazję spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia Na Drodze Do Ekspresji, którzy omówili sopocki system wsparcia zatrudnienia i aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zaprosili nas na projekcje filmu opowiadającego kilkanaście historii młodych ludzi, którym pomogło stowarzyszenie. Interesującą ofertą, skierowaną dla osób młodych była obecność na targach pracy Sopockiego Centrum Wolontariatu – promującego ideę wolontariatu jako działania prowadzącego do zdobywania doświadczenia zawodowego, niezbędnego do otrzymania w przyszłości atrakcyjnej pracy. Korzystając z okazji młodzież zwiedziła główny deptak Sopotu oraz podziwiała piękno morza z najsławniejszego w Polsce mola.

targi

Działanie 3 – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu technologii gastronomicznej i staże gastronomiczne
Uczniowie będą doskonalić umiejętności praktyczne i teoretyczne z zakresu technologii gastronomicznej, organizacji i obsługi konferencji i bankietów, w ramach zajęć przygotowuja prezentacje kulinarne. Odbędą dwutygodniowe staże gastronomiczne ,,Kuchnia Europejska” restauracja ,,Sphinx” w Olsztynie, ,,Kuchnia Regionalna Warmii i Mazur” – Hotel ,,Anders” – Stare Jabłonki, ,, Kuchnia Staropolska” – Hotel Zamek Ryn.
Szkolenie teoretyczne obejmie wyposażenie technologiczne kuchni, obsługę nowoczesnych urządzeń, zasady bhp. Szkolenie praktyczne obejmie przygotowywanie różnych potraw i obsługę sal bankietowych. Uczniowie wyjada na ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów Sztuki Kulinarnej do Rynu, gdzie będą mogli spotkać znane postacie świata kuchni, których talent i kariera zawodowa mogą stać się dla nich inspiracja do własnego rozwoju zawodowego.

 

REALIZOWANE DZIAŁANIA


Dnia 5 marca 2011 roku grupa młodzieży z I i II klasy ZSZ wraz z opiekunami :panią Elżbietą Jóżwicką , panią Martą Kostrzewą i panią Jolantą Błażewicz
w ramach projektu wyjechała na wycieczkę do Rynu, gdzie szesnaście dwuosobowych ekip kucharskich z restauracji z terenu całego kraju rywalizowało
w Hotelu Zamek w Rynie w IX Ogólnopolskim Konkursie Młodych Talentów Sztuki Kulinarnej l’Art de la cuisine Martell 2011.
Program imprezy obejmował nie tylko rywalizację kucharzy, którzy mieli za zadanie przyrządzić potrawę ze schabu cielęcego z dodatkiem grzybów i suszonych owoców, ale też promocja wielu firm z branży spożywczej. Specjalne stoisko zajmowała firma Martell, główny sponsor konkursu.
Imprezie towarzyszyły seminaria i wykłady szkoleniowe z dziedziny hotelarstwa i gastronomii w których braliśmy udział. Mogliśmy nie tylko obserwować konkursową rywalizację, ale też uczestniczyć w degustacji wielu promocyjnych potraw.
Wśród gości spotkaliśmy panie ambasadorowe z Włoch, Urugwaju i Rosji, znanych polskich aktorów – Tomasza Kozłowicza, Sambora Czarnotę i kucharzy znanych z ekranów telewizyjnych, m.in. Karola Okrasę, Giancarlo Russo z Włoch, Josefa Seeletso z Botswany czy Teo Vafidisa z Grecji.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu technologii gastronomicznej: grupa I (uczniowie II ZSZ) pod opieką pani Elżbiety Jówickiej w trakcie przygotowania zakąsek zimnych -sałatki gyros, sałatki z makaronem i sałatki z serem i ananasem oraz ciasta Rafaello oraz grupa II (uczniowie I i II ZSZ)
pod opieką pani Marty Kostrzewy-przygotowanie sałatki z prażonym słonecznikiem,rulon z sałatką jarzynową w galarecie i ciasteczek –szyszki z krówek.

W ramach projektu uczniowie ZSZ przygotowali prezentacje kulinarne na przyjęcia okolicznościowe i bankiety:

 • prezentacja kulinarna i obsługa bankietu podczas XXX Przeglądu Artystycznego Szkół i Ośrodków Specjalnych -20.05.2011 r. przygotowana przez uczniów
  I oraz II klasy ZSZ po kierunkiem pani Elżbiety Jóźwickiej, Marty Kostrzewy i Jolanty Błażewicz.
 • prezentacja kulinarna oraz obsługa bufetu kawowego podczas Jubileuszowego Festynu Rodzinnego – 01.06.2011 r. przygotowana przez II klasę ZSZ pod kierunkiem pani Elżbiety Jóźwickiej
 • prezentacja kulinarna i obsługa przyjęcia okolicznościowego podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego ZSZ – 10.06.2011 r. przygotowana przez II klasę ZSZ po kierunkiem pani Elżbiety Jóźwickiej

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu technologii gastronomicznej: grupa I (uczniowie II ZSZ) pod opieką pani Elżbiety Jówickiej w trakcie przygotowania tradycyjnych potraw wigilijnych (barszcz czerwony z uszkami ,pierogi kapustą i grzybami, sałatka z tuńczyka )i potraw wielkanocnych (żurek z białą kiełbasą i jajem na twardo, biała kiełbasa zapiekana z pieczarkami ,jaja nadziewane ,babeczki z płatkami czekolady, ciasto ,,Pychota”, galaretka drobiowa) oraz Pizzerinek z kiełbasą i pieczarkami . Dekoracje stołów, układanie sztućców, składanie serwetek ćwiczone są podczas różnych imprez i prezentacji wykonanych potraw – wizyta delegacji z Niemiec (07.06.2011 r.), wizyta gości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14.10.2011r.), uroczysta wigilia połączona z konkursem jasełkowym (21.12.2011 r.).

Grupa II pod opieką Pani Marty Kostrzewy przygotowuje potrawy wykorzystując często mało używanych składników. Potrawy te dopasowane są do sezonowości pór roku i zbliżających się świąt. Dekoracje stołów, układanie sztućców, składanie serwetek ćwiczone są podczas różnych imprez i prezentacji – wizyta delegacji
z Niemiec (07,06,2011 r.), wizyta gości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14.10.2011r.), uroczysta wigilia połączona z konkursem jasełkowym (21.12.2011 r.).

Uczniowie podczas zajęć wyrównawczych z zakresu technologii gastronomicznej utrwalają zasady BHP, zasady organizacji pracy i higieny pracy w gastronomii. Uczą się obsługiwać nowoczesne urządzenia takie jak: maszyna do pieczenia chleba, piec do pizzy, ciśnieniowy ekspres do kawy, zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa. Na każdych zajęciach kształtowane są prawidłowe postawy i nawyki związane z obsługą gości, nakrywaniem i dekorowaniem stołów. Współpraca miedzy uczniami układa się bardzo dobrze. Potrafią rozplanować podział obowiązków pracy w pracowni gastronomicznej. Uzupełnieniem zajęć jest tworzenie własnej książki kucharskiej. Uczestnicy projektu chętnie pożyczają książkę kolegom i koleżankom, rodzicom oraz zainteresowanym nauczycielom. Potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące przygotowania potraw, wyjaśnić wątpliwości. Budzi to w nich wzrost poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

W czasie ferii zimowych uczestnicy projektu wyjechali na dwutygodniowy staż gastronomiczny do Rynu od 22 stycznia do 05 lutego 2012 roku. Możliwość odbycia takiego stażu dała naszym uczniom wiele satysfakcji. Chętnie uczestniczyli w praktykach pod okiem szefa kuchni Pana Ireneusza Koniuszka. Mieli okazję poznać różne techniki stosowane w produkcji kuchni staropolskiej . Posługiwali się sprzętem gastronomicznym, którego wcześniej nie znali m.in. piec konwekcyjno – parowy, pakowarka próżniowa, opiekacz do ziemniaków, naświetlacz do jaj. Uważnie obserwowali również pracę całej załogi kelnerów, która była dopracowana w najmniejszych szczegółach. Młodzież, która niedługo podejmować będzie życiowe decyzje dotyczące wyboru dalszego kształcenia oraz podjęcia pierwszej w życiu pracy zobaczyła jak ciekawa jest praca kucharza. Staż w Rynie wzmocnił w naszych uczniach poczucie własnej wartości, gdyż niejednokrotnie nie wierzyli oni w swoje umiejętności. Pochwały ze strony załogi pracującej na kuchni zadziałały motywująco na uczniów. Mają mocne postanowienia rozwijania zainteresowań związanych z gastronomią. Oprócz pracy na kuchni młodzież mała również czas na wypoczynek. Atrakcji nie brakowało, gdyż w tym okresie Zamek w Rynie organizował ferie zimowe. Wspólnie z opiekunami Panią Martą Kostrzewą oraz Panią Jolantą Błażewicz uczniowie brali udział we wszystkich organizowanych przedsięwzięciach – koncert zespołu Golec Orkiestra, nauka tańca średniowiecznego i udział w zabawach rycerskich, zwiedzanie zamku w strojach średniowiecznych oraz zwiedzanie Rynu z Panią Kustosz, lekcje samoobrony i Aikido, turniej bowlingowy – zajęcie II miejsca, ćwiczenia nornic – walking z profesjonalnym instruktorem, ognisko i pieczenie „jaszczurów – smoczych ogonów”, tenis stołowy, bilard, strzelnica, siłownia-fitness, basen w podziemiach zamkowych.

Działanie 4 – Zawodowe praktyki stolarskie
Uczniowie kształcący się w zawodzie murarz odbędą praktyki zawodowe z zakresu stolarstwa użytkowego i artystycznego.
Szkolenie odbędzie się w pracowni techniczno – stolarskiej SOSW. Druga część szkolenia odbędzie sie w Zakładzie Stolarskim ,,Stol-Wood” A. Abucewicz w Bartoszycach. W celu przeprowadzenia zajęć praktycznych pracownia techniczno – stolarska SOSW zostanie doposażona w następujący sprzęt: grubościówko-równiarkę, strugnicę, kopiał do drewna i odkurzacz przemysłowy. Uczniowie podczas realizacji praktyki stolarskiej odwiedza zakład drzewny ,, Page
d-Sklejka” w Morągu. Praktyki stolarskie wyposażą uczestników w umiejętności obróbki drewna w zakresie stolarstwa artystycznego i użytkowego. Zakończą się uzyskaniem certyfiktu.

 

REALIZOWANE DZIAŁANIA

Działanie 5 – Kurs prawa jazdy kat. B z uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów osobowych zakończony państwowym egzaminem
Kurs prowadzony będzie za pomocą specjalnych metod, form i środków dostosowanych do możliwości naszych uczniów. W kursie udział weźmie 8 uczniów w zawodzie mechanik. Szkolenie wstępne przygotowujące do kursu poprowadzi oligofrenopedagog z przygotowaniem technicznym, a szkolenie teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminem – wytypowany Ośrodek Szkolenia Kierowców zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szkolenia i egzaminów. Uczniowie otrzymaja komplety podręczników z programami komputerowymi.

Działanie 6 – Zajęcia pozalekcyjne z rysunku technicznego
W tym celu pracownia zostanie wyposażona w nowoczesne materiały dydaktyczne, kamerę przemysłową, rzutnik pisma, rapitografy, tablicę multimedialną.
W ramach zajęć uczniowie wykonają pomoce dydaktyczne w postaci tablic ze schematami i modele do rzutowania, które będą wykorzystywane w następnych latach, rozwiną wyobraxnię przestrzenną i konstrukcyjną, poznaja nowe metody wykonywania i czytania rysunku technicznego maszyn, pojazdów i urzadzeń, otrzymają komplety podręczników. Zwiedzą Muzeum Techniki w Warszawie.

 

REALIZOWANE DZIAŁANIA


W dniu 28.05.2011 grupa uczniów z zawodu –mechanik pojazdów samochodowych- w ramach realizowanego projektu „Moja zawodowa przyszłość-Szkolny Ośrodek Kariery” ,udała się do miejscowości Otrębusy pod Warszawą w celu zwiedzenia Muzeum Motoryzacji i Techniki. Młodzież miała okazję podziwiać pojazd z roku 1895, najstarszy pojazd ciężarowy: Mercedes z 1913r. osobowy FIAT z 1919r. Wśród eksponatów muzeum mogliśmy zobaczyć samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, samoloty , wózki dziecięce, rowery , motocykle, a także sprawne czołgi. Obejrzeliśmy prawdziwe rarytasy motoryzacyjne jakimi bez wątpienia są: ZIS kabriolet J. Stalina, Mercedes 170V Lody Halamy, również kabriolety i wiele innych aut jakimi jeździli Elvis Presley, Marilyn Monroe czy Jan Kiepura. Następnie udaliśmy się do Warszawy gdzie w Pałacu Kultury i Nauki zwiedzaliśmy Muzeum Techniki. W Muzeum tym mieliśmy okazję podziwiać wiele wystaw z dziedziny historii techniki jak również jej współczesnego rozwoju oraz zbiory z wybranych dziedzin nauki. I tak młodzież obejrzała ekspozycje dotyczące energii odnawialnej, komunikacji, maszyn grających i drukarskich, radiotechniki i środków komunikacji międzyludzkiej. Zapoznali się z historią górnictwa i hutnictwa oraz z dniem dzisiejszym tych dziedzin przemysłu. Duże wrażenie zrobiła wystawa poświęcona astronomii i astronautyki oraz elektronicznym technikom obliczeniowym. Jednak najdłużej oglądaną ekspozycją była niewątpliwie ta poświęcona komunikacji. Tutaj oglądaliśmy wiele bardzo ciekawych motocykli, mogliśmy w sposób poglądowy zaznajomić się z zasadą działania silnika wysokoprężnego oraz zapoznać się z historią produkcji Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

 

 

 

W dniu 14.04.2012 grupa młodzieży, uczestników projektu „Moja zawodowa przyszłość – Szkolny Ośrodek Kariery” udała się do Poznania na Targi Techniki Motoryzacyjnej i Motor Show 2012. Celem wyjazdu było zapoznanie się nowymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w motoryzacji oraz zapoznanie się
z najnowszą ofertą producentów sprzętu warsztatowego. W Poznaniu zobaczyliśmy po raz pierwszy zjawiskowe Maserati stworzone przez niemiecką fabrykę Mansory, które pochwaliło się także stworzonym z włókna węglowego Cyrusem wykonanym na bazie Aston Martin DB9. Swoje najnowsze samochody, po raz pierwszy w Polsce zaprezentowały takie marki jak m.in.: Bentley, Audi, Hyundai, Peugeot, Toyota, Ford, Grecav, Mercedes,, BMW, Chevrolet, Lexus. Tryumfy święciły także motocykle, a wśród nich premierowe Ducati, Yamaha oraz BMW. Nie mniejszym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się także eksponaty zabytkowe, których w liczbie 150-ciu pochodziło z bogatej kolekcji Automobilklubu Wielkopolski. Możliwość obejrzenia nowych samochodów , dotknięcia karoserii czy też obejrzenia prezentacji przygotowanych przez wystawców, jest dla młodzieży doskonałą lekcją poglądową. Tutaj mogli obserwować procesy i zjawiska, które w szkole omawiane są często tylko w teorii. Po pełnym dniu wrażeń w drodze powrotnej trwały jeszcze przez kilka godzin dyskusje nad wyborem najładniejszego auta i najbardziej „odjechanego” motocykla, ale i tak każdy miał swego faworyta.

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „ SZKOLNY OSRODEK KARIERY – MOJA ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ”
Nr Projektu
W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.09.02.00-28-048/10-00
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

§ 1
Informacje o projekcie

 

 1. Projekt „ Szkolny Ośrodek Kariery-moja zawodowa przyszłość”, realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 9, 11-200 Bartoszyce.
 2. Biuro Projektu: Specjalny ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich, ul. Limanowskiego 9, 11-200 Bartoszyce, gabinet wicedyrektora.
 3. Okres realizacji projektu; 03.01.2011 -31.07.2012 r.
 4. Informacje o Projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka w zakładce – projekty unijne www.soswbartoszyce@poczta.onet.pl oraz w gablotach informacyjnych na terenie placówki.
 5. Projekt współfinansowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2
Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie „Szkolny Ośrodek Kariery – moja zawodowa przyszłość.
 2. Projekt zakłada uczestnictwo wszystkich uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW, na dzień rozpoczęcia Projektu – 03.01.2011r. w liczbie 33 osoby. Liczba ta określona została na podstawie diagnozy przeprowadzonej w celu ustalenia ilości uczestników projektu, którzy zadeklarowali kształcenie oraz wybór zawodu w naszej placówce od 01.09.2011r., oraz uczniów będących już w trakcie nauki w ZSZ w okresie przygotowania projektu

§ 3
Charakterystyka Projektu

 

 1. Celem głównym Projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości ofert edukacyjnej SOSW w Bartoszycach poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych w placówce dla 33 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie ZSZ.
 2. Cele szczegółowe Projektu to:
  – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych u 33 uczniów z ZSZ w trakcie procesu kształcenia.
  – podniesienie umiejętności prawidłowego poruszania się po rynku pracy, aktywności zawodowej u 33 uczniów z ZSZ poprzez objęcie ich programem doradztwa zawodowego w zakresie planowanie przyszłości na rynku pracy.
  – zwiększenie dostępu do nowych technologii i pomocy dydaktycznych.
  – podniesienie kwalifikacji i umiejętności praktycznych z zakresu stolarstwa użytkowego i artystycznego, gastronomii oraz kurs prawa jazdy
 3. Podniesienie świadomości pracodawców na temat korzyści płynących z zatrudniania osob niepełnosprawnych.
 4. Podniesienie świadomości uczestników na temat niestereotypowego wyboru zawodu. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
  § 4
  Warunki uczestnictwa w projekcie

    1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
     – są uczniami/uczennicami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach.
     – posiadają orzeczenie do kształcenia specjalnego.
     – wypełnią i złożą we wskazanym przez koordynatora projektu terminie deklaracje udziału w projekcie oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu.
    2. Dodatkowo oprócz kryteriów formalnych wymienionych w pkt 1 § 4 uczestnik Projektu musi spełnić następujące warunki;
     – zapoznać się z treścią Regulaminu Projektu
     – w przypadku niepełnoletniości ww. dokumentację podpisuje rodzic.
     – w działaniu 3 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu technologii gastronomicznej musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. – w działaniu 5 Kurs Prawa Jazdy Kategorii B przedstawić zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach lekarskich.
     Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę złożenia poprawnie wypełnionego i podpisanego kompletu dokumentów( deklaracja uczestnictwa w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na przetwarzanie wizerunku).

  § 5
  W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

    Działanie 2 – Szkolny Ośrodek Kariery, będą tu realizowane:
    – warsztaty z doradztwa zawodowego,
    – warsztaty z psychologiem,
    – warsztaty z przedsiębiorczości,
    – warsztaty z prawa pracy,
    – panel dyskusyjny z pracodawcami,
    – wycieczki na Targi Pracy i do Centrum Dzwoni – poradnictwo dla osób niepełnosprawnych
    – panel podsumowujący „ Kim jestem, Kim będę?”
    – działanie w ramach współpracy z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne i bezrobotne
    Działanie 3 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z technologii gastronomicznej oraz zawodowe staże gastronomiczne.
    – prezentacje kulinarne, wyjazd na Ogólnopolski Konkurs Kulinarny Młodych Talentów do Rynu, Działanie 4;Zawodowe Praktyki Stolarskie – 2 etapy kursu stolarstwa
    Działanie 5:Kurs Prawa Jazdy Kat. B oraz kurs przygotowujący do kursu Prawa Jazdy
    Działanie 6: Zajęcia pozalekcyjne z rysunku technicznego.

  § 6
  Zasady rekrutacji

    1. Pierwszy etap rekrutacji rozpocznie się w miesiącu styczniu 2011 r. przygotowaniem dokumentów rekrutacyjnych, zapoznaniem się z regulaminem rekrutacji a zakończy przed rozpoczęciem zajęć 07.02.2011r.
    2. Rekrutacja do działania 1 – Szkolny punkt Kariery będzie miała charakter zamknięty i obejmie wszystkich uczniów ZSZ w naszej placówce, którzy na dzień 03.01.2011 będą uczniami ZSZ oraz zadeklarowali uczestnictwo w projekcie tj. 33 osoby wg wstępnej diagnozy przeprowadzonej w okresie przygotowania projektu.
    3. Rekrutacja do działania 3 będzie miała charakter zamknięty i obejmie uczniów ZSZ kształcących się w zawodach: kucharz malej gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz piekarz, którzy na dzień 03.01.2011 będą uczniami ZSZ oraz zadeklarowali uczestnictwo w projekcie w okresie przygotowywania projektu- razem 18 osób..
    4. Rekrutacja do działania 4 będzie miała charakter zamknięty i obejmie uczniów ZSZ kształcących się w zawodzie murarz którzy na dzień 03.01.2011 będą uczniami ZSZ oraz zadeklarowali uczestnictwo w projekcie jw.– razem 7 osób.
    5. Rekrutacja do działania 5 i 6 będzie miała charakter zamknięty i obejmie uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych którzy na dzień 03.01.2011 będą uczniami ZSZ oraz zadeklarowali uczestnictwo w projekcie jw.– razem 8 osób.
    6. W przypadku działania 5 – Kurs Prawa Jazdy, dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa spośród uczniów kształcących się w zawodach innych niż mechanik pojazdów samochodowych(tylko ta grupa była ujęta w projekcie) na wypadek gdyby uczniowie przewidziani do tej formy wsparcia nie uzyskali pozytywnych badań lekarza medycyny pracy. Rekrutacja ta zostania przeprowadzona na podstawie testu predyspozycji i wiedzy o ruchu drogowym przed rozpoczęciem kursu.
    7. II etap rekrutacji rozpocznie się w miesiącu czerwcu dla uczniów rozpoczynających naukę w ZSZ 01.09.2011 roku, przygotowaniem dokumentów rekrutacyjnych, zapoznaniem się z regulaminem rekrutacji . Będzie ona przebiegała identycznie jak w ta w I etapie. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z polityką równości szans z jednakowym dostępem do informacji i edukacji.
    8. Rekrutację przeprowadzi powołana przez dyrektora placówki komisja rekrutacyjna.
    9. Dopuszcza się prowadzenie dodatkowej rekrutacji w trakcie trwania projektu spowodowanej przyjęciem nowych uczniów do ZSZ, jak i skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanej : skreśleniem z listy uczniów, rezygnacją ze szkoły lub udziału w projekcie.
    10. Z każdorazowo przeprowadzonej rekrutacji komisja sporządzi protokół.

  § 7
  Prawa uczestnika projektu

    1. Każdy uczestnik ma prawo do:
     – udziału w formie wsparcia, do której się zakwalifikował;
     – zgłaszania uwag co do realizacji form wsparcia,
     – otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, przewidzianych w budżecie projektu,
     – otrzymania certyfikatu o uczestnictwie w szkoleniu, stażu lub praktykach po jego zakończeniu.

  § 8
  Obowiązki uczestnika projektu

    1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do:
     – złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych;
     – zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed podpisaniem deklaracji udziału w projekcie;
     – uczestniczenie we wszystkich formach wsparcia, do których został zakwalifikowany;
     -wypełniania w trakcie trwania zajęć wymaganych testów sprawdzających, badań ankietowych;
     – usprawiedliwiania na bieżąco nieobecności w zajęciach u osoby prowadzącej;
     – bieżące informowanie personelu projektu o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu;

  §9
  Postanowienia końcowe

    1. Regulamin obowiązuje od dnia 03.01.2011r. do dnia 31.07.2012r.
    2. W sprawach spornych, nie regulowanych zapisami tego regulaminu, ostateczna interpretacja należy do dyrektora SOSW.
    3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.soswbartoszyce@poczta.onet.pl
   Bartoszyce, 03.01.2011r.

projektlogo

,,STAWIAM NA SWÓJ ROZWÓJ”

– WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO INTELEKTUALNIE
Z POWIATU BARTOSZYCKIEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Termin realizacji : 01.11.2008r. – 31.01.2010r.
Miejsce realizacji : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Kawalerów Matlańskich
ul. Limanowskiego 9
11-200 Bartoszyce


Działania projektowe:

 • Zajęcia z zakresu garncarstwa i ceramiki.
 • Zajęcia z informatyki i obróbki cyfrowej zdjęć.
 • Trening zastępowania agresji.
 • Zajęcia artystyczne.
 • Zajęcia sportowe – ringo.

Cel ogólny programu:

 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wprowadzenie programów prewencyjnych i opiekę pedagogiczo-psychologiczną dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, wykazujących problemy w nauce i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach.

Cele szczegółowe programu:

 • Wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności ułatwiające radzenie sobie z patologiami społecznymi (alkoholizm, przemoc);
 • Poprawa relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego podejmowania trafnych decyzji;
 • Rozwijanie umiejętności z zakresu ICT i fotografii cyfrowej;
 • Wdrażanie uczniów do zdrowego, higienicznego i bezpiecznego życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

Działania realizowane w ramach programu z zakresu garncarstwa i ceramiki:

W ramach działania uczniowie zapoznają się z podstawami technologii garncarstwa i ceramiki, produkcja wyrobów garncarskich. Zajęcia będą trwały 36 tygodni,od stycznia do grudnia 2009 r. W lipcu i sierpniu zajęć nie będzie – przerwa wakacyjna. W zajęciach uczestniczyć będzie 10 uczniów. Przygotowania do zajęć rozpoczną się w listopadzie 2008 r.: zostanie stworzony plan i program zajęć, zakupiony piec, podręczniki, materiały eksploatacyjne oraz odzież ochronna. W grudniu w Bielsku-Białej odbędą się 3-dniowe warsztaty dla grupy 10 uczniów + 2 opiekunów. Ich celem będzie uzyskanie umiejętności praktycznych wypalania gliny i ceramiki. Na przełomie kwietnia i maja 2009 odbędzie się wizyta studyjna na Bornholmie, w szkole zawodowej słynącej z profesjonalnego wyrobu ceramiki i garncarstwa, połączonej z warsztatami w pracowniach garncarskich. Weźmie w niej udział 10 uczestników projektu z opiekunami i tłumaczem. Jej celem jest wymiana doświadczeń, poznanie nowych technik i warsztatu pracy, twórczości ceramicznej, sposobów wykorzystania garncarstwa na lokalnym rynku.

Działania realizowane w ramach programu z zakresu informatyki i obróbki cyfrowej zdjęć:

Zajęcia organizowane będą w formie koła informatycznego. Odbywać się będą przez 36 tygodni (styczeń – grudzień 2009)x 2 godziny. lekcyjne
w tygodniu w szkolnej pracowni komputerowej. W zajęciach weźmie udział 10 uczniów, otrzymają komplet podręczników, publikacji i materiałów warsztatowych,
w tym albumy fotograficzne. W okresie wakacyjnym zajęć nie będzie.

Działania realizowane w ramach programu z zakresu treningu zastępowania agresji:


Zajęcia poprowadzi 2 psychologów, zatrudnionych w SOSW. Zajęcia odbywać się będą się będą przez 36 tygodni po 2 godziny tygodniowo od stycznia do grudnia 2009 r., z wyłączeniem okresu wakacyjnego. W za
jęciach będą uczestniczyły 2 grupy 10 osobowe. Jedna od stycznia do czerwca, druga od września do grudnia. Na początku i na końcu zajęć odbędzie się diagnoza psychologiczna uczestników zajęć. Przeprowadzą je psycholodzy prowadzący zajęcia.

Działania realizowane w ramach programu z zakresu zajęć artystycznych:


Zajęcia artystyczne będą trwały od stycznia do grudnia 2009r. Będą prowadzone przez jednego instruktora przez 36 tygodni po 2 godziny lekcyjne w tygodniu w szkolnej pracowni artystycznej. Podczas zajęć będą powstawały prace plastyczne, hafciarskie, wyroby z giopsu i innych materiałów. Wytwory uczestników będą wystawione na kiermaszu szkolnym podczas festynu i przeglądu artystycznego. Zajęciami zostanie objęta 10 osobowa grupa.

Działania realizowane w ramach programu z zakresu zajęć sportowych – ringo:


Zajęcia sportowe ringo będą odbywały się od stycznia do grudnia 2009 r., z wyłączeniem VII i VIII. Uczestnikami zajęć będą uczniowie gimnazjum , którzy przez 36 tygodni po dwie godziny lekcyjne w tygodniu będą rozwijali swoje umiejętności sportowe z zakresu ringo. W V i VI 2009r. zostaną zorganizowane wojewódzkie zawody ringo dla Ośrodków Szko
lno-Wychowawczych.

I Mistrzostwa Bartoszyc w Ringo – 09.06.2009r.


W I Mistrzostwach Bartoszyc w ringo udział wzięli zawodnicy z:

– Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bartoszycach,
– Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach,
– SOSW w Bartoszycach.

I miejsce w grze indywidualnej dziewcząt – Paulina Wojciechowicz SOSW Bartoszyce
II miejsce w grze indywidualnej dziewcząt – Aleksandra Gołębiewska SOSW Bartoszyce
III miejsce w grze indywidualnej dziewcząt – Sylwia Cholewa SOSW Bartoszyce

ringo13

I miejsce w grze indywidualnej chłopców – Patryk Słupianek SOSW Bartoszyce
II miejsce w grze indywidualnej chłopców – Karol Mazurowski SOSW Bartoszyce
III miejsce w grze indywidualnej chłopców – Damian Łyczewski SOSW Bartoszyce

ringo14

I miejsce w trójkach dziewcząt:
– Paulina Wojciechowicz SOSW Bartoszyce
– Aleksandra Gołębiewska SOSW Bartoszyce
– Agnieszka Piernik SOSW Bartoszyce

II miejsce w trójkach dziewcząt:
– Sylwia Cholewa SOSW Bartoszyce
– Agnieszka Sikorska SOSW Bartoszyce
– Maja Rudnicka SOSW Bartoszyce

III miejsce w trójkach dziewcząt:
– Anna Dobrzyńska WTZ Bartoszyce
– Wioletta Wrona WTZ Bartoszyce

ringo15

I miejsce w trójkach chłopców:
– Patryk Słupianek SOSW Bartoszyce
– Karol Mazurowski SOSW Bartoszyce
– Damian Łyczewski SOSW Bartoszyce

II miejsce w trójkach chłopców:
– Marek Komatowski SOSW Bartoszyce
– Krzysztof Szymański SOSW Bartoszyce
– Damian Kijko SOSW Bartoszyce

III miejsce w trójkach chłopców: – Ceniuk Grzegorz ŚDS Bartoszyce
– Leszczyński Mariusz ŚDS Bartoszyce
– Stryjewski Marek ŚDS Bartoszyce

I Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Ringo – 29.09. 2009 r.

29.09.2009 odbyły się I Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ringo. W zawodach wzięły udział drużyny z :
– Warsztaty Terapii Zajęciowej Dobre Miasto
– SOSW Giżycko
– SOSW Reszel
– Środowiskowy Dom Samopomocy Bartoszyce
– Warsztaty Terapii Zajęciowej Bartoszyce
– SOSW Lidzbark Warmiński
– SOSW Bartoszyce ( dwie drużyny )

Ze względu na deszczowa pogodę zawody odbyły się w Sali sportowej ZSP Nr1.
Mecze rozgrywane były na czterech boiskach do 11 punktów w kategoriach:.
-trójki dziewcząt
-trójki chłopców
– gra indywidualna dziewcząt
– gra indywidualna chłopców
W zawodach wzięło udział 44 zawodników.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

GRA INDYWIDUALNA DZIEWCZĄT

I m. – Paulina Wojciechowicz SOSW Bartoszyce
II m. – Marzena Suchecka WTZ Dobre Miasto
III m. – Jarzębińska Justyna SOSW Lidzbark Warmiński

GRA INDYWIDUALNA CHŁOPCÓW

I m. Karol Mazurowski – SOSW Bartoszyce
II m. Damian Łyczewski – SOSW Bartoszyce
III m. Patryk Słupianek – SOSW Bartoszyce

TRÓJKI DZIEWCZĄT

I miejsce – Paulina Wojciechowicz, Aleksandra Gołębiewska, Agnieszka Piernik – SOSW Bartoszyce
II miejsce – Ewelina Bąba, Ewa Tarasiuk, Justyna Tarasiuk – SOSW Reszel
III miejsce – Sylwia Cholewa, Agnieszka Sikorska, Maja Rudnicka – SOSW Bartoszyce

TRÓJKI CHŁOPCÓW

I miejsce – Patryk Słupianek, Damian Łyczewski, Karol Mazurowski – SOSW Bartoszyce
II miejsce – Kamil Lompa, Kamil Węgrzyn, Paweł Wołejszo – WTZ Bartoszyce
III miejsce – WTZ Dobre Miasto

Integracyjna wycieczka do Mikoszewa – 14-18 września 2009 r.


W dniach od 14 do 18 września 2009 r. odbyła się wycieczka integracyjna do Mikoszewa. Grupa zakwaterowana była w Ośrodku Kolonijno – Wczasowym ,,Solar” w Mikoszewie. Założeniem wycieczki było umożliwienie uczniom uczenia się poprzez odkrywanie, przeżywanie i działanie – ,,zobaczę – zapamiętam, zrobię – zrozumiem”. Celem wycieczki była przede wszystkim integracja grup projektowych, a także: poznanie zabytków, architektury i sztuki Trójmiasta, poznanie nowych technik: wikliniarstwo, obróbka bursztynu, zapoznanie z walorami przyrodniczo – krajoznawczymi obszaru Żuław Wiślanych oraz kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

Kulig integracyjny – Galiny 21 grudnia 2009 r.


21 grudnia 2009 r. odbył się kulig w zespole pałacowym w Galinach. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy projektu wraz z opiekunami. Była to druga impreza integracyjna, po wrześniowej wycieczce do Mikoszewa, której celem było aktywne spędzanie wolnego czasu, wspólna zabawa, biesiada, rywalizacja w quizach
i konkursach, a poprzez to nawiązanie prawidłowych relacji interpersonalnych oraz wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu.
Po kuligu odbyło się wiele
atrakcji takich jak: ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, wspólna zabawa, konkursy, nagrody.