Projekty

 

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach został wskazany przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego
do pełnienia funkcji

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego 

na terenie powiatu bartoszyckiego.

Ośrodek powstał na mocy porozumienia zawartego w dniu 30.11.17r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Bartoszyckim.

Celem działania WOKRO jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Do zadań Ośrodka należą:

  • Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności terapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej i fizjoterapeutycznej;
  • Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom;
  • Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju w warunkach i formach określonych w odpowiednich przepisach;
  • Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu,
    w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących
    je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Do najważniejszych zadań ośrodka należą: wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, m.in. usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy, oraz kierowanie na konsultację do lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

SOSW w Bartoszycach jest przygotowany do pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Placówka dysponuje odpowiednią bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, co pozwala prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny dla dzieci. Nauczyciele specjaliści zatrudnieni w ośrodku, prowadzący zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania posiadają przygotowanie do pracy z małymi dziećmi.

W ramach zajęć ośrodek oferuje następujące formy pomocy:

– zajęcia z psychologiem

– zajęcia terapii integracji sensorycznej

– zajęcia logopedyczne

– zajęcia rehabilitacji ruchowej

– zajęcia terapii zaburzeń rozwojowych

Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie:
– terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie, na zajęciach obecny może być rodzic (gdy tego wymaga terapia)
– praca terapeutów omawiana jest z rodzicami
– uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności
– zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci polegają na stymulowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewanie się, radzenie sobie z emocjami
– udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021.

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 9, nr tel. 89 7622871,

adres e-mail: soswbartoszyce@poczta.onet.pl

 


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 / RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 które zostały ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 – 2020

 

Nabór na partnera SOSW Bartoszyce