Wycieczki

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ
Podstawa prawna:  Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa  i turystyki

§1.

Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

§2.

Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

§3.

Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

§4.

Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, która zatwierdza dyrektor szkoły.

§5.

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczek lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

§6.

Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

 1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
 2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczek lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
 4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
 6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
 8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
 9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
 10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

§7.

Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

§8.

Opiekun w szczególności :

 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
 2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
 5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

§9.

Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej – ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

§10.

Działalność szkoły  w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności :

 1. z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie ,
 2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 3. ze środków wypracowanych przez uczniów,
 4. ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne