Samorząd Uczniowski

 

ZASADY TWORZENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 • Organami Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego i rady klasowe.
 • Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 • Tryb wyboru Samorządu Uczniowskiego (ordynacja wyborcza ):
  • odbywa się w głosowaniu tajnym;
  • prawo wybierania ma każdy uczeń;
  • kandydaci są typowani przez poszczególne klasy i zgłaszani przez kandydatów na zebranie;
  • kandydatów zgłaszanych przez poszczególne klasy ustala Rada;
  • każdemu wyborcy przysługuje jeden głos;
  • za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów;
  • kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok;

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propozycji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 • Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.
 • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

20171003_104511PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Ewa Skrzypa

20171003_104504WICEPRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Katarzyna Makarewicz

 
20171003_104454
SEKRETARZ SU
Sławomir Konieczka

OPIEKUNKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Mirosława Filipowicz, Ewa Żujewska
 

POCZET SZTANDAROWY

Andżelika Brukarz, Kamil Sobiecki, Katarzyna Makarewicz
Katarzyna Nowicka, Krystian Hamryga, Sławomir Konieczka

OPIEKUNAMI POCZTU SZTANDAROWEGO SĄ
Danuta Krysińska, Małgorzata Łukaszewska