Samorząd Uczniowski

 

ZASADY TWORZENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 • Organami Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego i rady klasowe.
 • Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 • Tryb wyboru Samorządu Uczniowskiego (ordynacja wyborcza ):
  • odbywa się w głosowaniu tajnym;
  • prawo wybierania ma każdy uczeń;
  • kandydaci są typowani przez poszczególne klasy i zgłaszani przez kandydatów na zebranie;
  • kandydatów zgłaszanych przez poszczególne klasy ustala Rada;
  • każdemu wyborcy przysługuje jeden głos;
  • za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów;
  • kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok;

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propozycji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 • Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.
 • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Katarzyna Makarewicz

 

WICEPRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Gabriela Rogozińska

 


SEKRETARZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Nikola Ziółkowska
OPIEKUNKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Magdalena Błaszkiewicz, Maria Czarna i Ewa Żujewska
 

POCZET SZTANDAROWY

Agnieszka Raszewska, Katarzyna Nowicka, Amanda Zyśk, Kamil Sobiecki,
Michał Dymarek

OPIEKUNAMI POCZTU SZTANDAROWEGO SĄ
 Małgorzata Łukaszewska, Zbigniew Sznytka