Stowarzyszenie „Jesteś – my”

logo jestesmy

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „ JESTEŚ-MY”
W BARTOSZYCACH.

Organizacja pożytku publicznego – możesz przekazać 1 % podatku

Nr konta PKO BP O/Bartoszyce 15102035700000290200253864
KRS 0000071714

 

Stowarzyszenie „Jesteś-My” powołano do życia uchwałą Zebrania Założycielskiego 17.10.2001roku. Rejestracji sądowej dokonano 13.12.2001roku. Stowarzyszenie jest organizacją , która przyjęła na siebie zadania związane z rozwiązywaniem problemów i niesieniem pomocy środowiskom rodzinnym ,w których znajdują się osoby niepełnosprawne umysłowo oraz instytucjom pedagogiczno-oświatowym biorącym udział w edukacji i rehabilitacji tychże osób. Stowarzyszenie obejmuje swoimi działaniami osoby z terenu powiatu Bartoszyce. Rok 2002 był pierwszym rokiem działalności Organizacji.
Jedne z pierwszych , szczególnie efektywnych działań o satysfakcjonujących rezultatach wychowawczych i rehabilitacyjnych to :

 1. Uruchomienie świetlicy terapeutycznej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo . Ilość osób na zajęciach od kilku do kilkunastu . Uczestnicy zajęć uczą się sposobów spędzania wolnego czasu , zdobywają umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego , wykonawstwa różnych drobnych wytworów natury okolicznościowych upominków , zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputerów. Stowarzyszenie zapewnia bazę , materiały i sprzęt do realizacji zajęć oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących .
 2. Realizacja programu wychowawczo-rehabilitacyjnego „Nasze życie zależy od nas”. Programem były objęte dzieci i młodzież oraz ich rodziny. Program był realizowany od stycznia do czerwca 2002 roku. Program był głównie finansowany ze środków pochodzących z dotacji uzyskanej z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Celem programu była wewnętrzna integracja środowisk rodzinnych ze środowiskiem lokalnym oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych do aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego obecnie i w przyszłości. Główne elementy programu to zorganizowanie i prowadzenie grupy teatralnej, zespołu muzycznego, warsztatów artystycznych, cyklu wyjazdów na kryty basen z intensywną nauką pływania oraz poznawanie najbliższych okolic.
 3. W ramach działalności charytatywnej i humanitarnej systematycznie organizowane były zbiórki odzieży i środków higienicznych, które przekazywane były rodzinom potrzebującym. Udzielono również jednorazowego wsparcia finansowego rodzinie pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
 4. W ramach propagowania w społeczeństwie akceptacji osób niepełnosprawnych umysłowo Stowarzyszenie zorganizowało w centrum miasta wystawę prac artystycznych podopiecznych Stowarzyszenia oraz wystawę fotograficzną, będąca swoistą dokumentacją pracy organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem wystawy było zaakcentowanie naszej obecności w środowisku lokalnym a także informacja , że jesteśmy godnym uwagi partnerem życia społecznego. Członkowie Zarządu współpracowali z lokalnymi środkami masowego przekazu, aby dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców naszego miasta i gminy powiatu by zapoznać ich z dotychczasowymi rezultatami działalności Stowarzyszenia. Nasi podopieczni systematycznie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w gospodarstwie agroturystycznym w Perkuikach. Prezentowali swoje umiejętności aktorskie i muzyczne na terenie miasta i w okolicznych wioskach.
 5. Stowarzyszenie powstało głównie na bazie kadry pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Wspieranie szeroko rozumianego rozwoju SOSW jest jednym z głównych celów Organizacji. Cel ten był realizowany w ciągu roku poprzez :
 • udzielenie wsparcia i dotacji Ośrodkowi przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego
 • organizację turniejów sportowych, festynu rodzinnego oraz biwaków.
 1. Uruchomiliśmy wewnętrzny projekt pod nazwą „Obsługa posesji”, którego głównym zadaniem jest systematyczne wdrażanie pełnoletnich osób niepełnosprawnych umysłowo do aktywizacji zawodowej poprzez kreowanie właściwej postawy moralnej pracownika , nabywanie praktycznych umiejętności wykonywania pomocniczych prac na rzecz posesji mieszkalnych , dostrzegania wartości materialnej w rzetelnie wykonanej pracy , nauczyć odwagi i otwartości w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami- zleceniodawcami . Uczestnictwo w powyższym projekcie pozwoli osobom niepełnosprawnym ocenić własnych możliwości, odkryć zdolności i zainteresowania .
 2. Organizujemy loterie fantowe, aukcje, sprzedaż prac podopiecznych Stowarzyszenia, sprzedaż kartek świątecznych wykonanych przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach, sprzedaż płyt i kaset z kolędami.

Największe osiągnięcia Stowarzyszenia w roku 2002:

 • Wykreowanie pozytywnego wizerunku Organizacji w środowisku lokalnym
 • Utożsamianie się członków i podopiecznych z Organizacją
 • Pozyskanie wielu sympatyków Stowarzyszenia / osoby fizyczne, organizacje, instytucje /

Główne zamierzenia na przyszłość:

 • kontynuacja i dalszy rozwój świetlicy terapeutycznej
 • intensyfikacja projektu „Obsługa posesji”
 • wspieranie inicjatyw SOSW związanych z pracą wychowawczo rehabilitacyjną
 • dążność do wzrostu możliwości materialnego wspierania podopiecznych Stowarzyszenia.

Ponadto w dalszym ciągu Organizacja będzie kontynuować realizację pozostałych celów statutowych . Środki na realizację wyżej wymienionych działalności Stowarzyszenie uzyskało z: darowizn, dotacji z „Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży”, składek członkowskich i z działalności własnej, w tym z działalności gospodarczej.