DRODZY NAUCZYCIELE, RODZICE I UCZNIOWIE!

 

W związku z uruchomieniem zajęć rewalidacyjnych, WWRD oraz konsultacji dla uczniów z klasy VIII w naszej placówce od 25 maja 2020 roku, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bartoszycach będą obowiązywały „Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa W Okresie Pandemii
Covid – 19”.

Proszę się z nimi zapoznać, ponieważ znajomość zapisów tam zawartych oraz zastosowanie się do nich pozwoli nam wszystkim bezpiecznie przejść czas uruchamiania i funkcjonowanie naszej placówki po długiej przerwie.

Dyrekcja SOSW w Bartoszycach

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów
Maltańskich
w Bartoszycach

1. Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach, wznawia funkcjonowanie placówki z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Powiatu Bartoszyckiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 7. Szkoła czynna jest w godzinach: od 07.30 do 15.30
 8. W pierwszym etapie wznawiania pracy placówki, w celu bezpiecznego prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz konsultacji uczniowskich, utworzone zostaną grupy, w których przebywać będzie mogło do 8 dzieci/uczniów (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim), do 4 dzieci/uczniów (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniem).
 9. Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub konsultacjach muszą podpisać oboje rodzice, jeśli nie mają ograniczonych lub nie są pozbawieni praw rodzicielskich.
 10. W pierwszej kolejności ze szkoły powinny skorzystać uczniowie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu(dotyczy zajęć opiekuńczo – wychowawczych).
 11. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 12. W przypadku nieplanowanego zgłoszenia się większej liczby dzieci/uczniów dyrektor może odmówić przyjęcia na zajęcia w danym dniu.
 13. W przypadku braku odpowiedniej liczby nauczycieli lub personelu pomocniczego dyrektor może zmniejszyć liczbę grup lub skrócić czas pracy szkoły.
 14. W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od szkoły, środków ochrony osobistej, preparatów do dezynfekcji, sprzątania i higieny, dyrektor za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia na terenie szkoły informując o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 15. W szkole ewidencjonowane są osoby wchodzące.
 16. Szkoła nie organizuje oddzielnych zajęć świetlicowych.
 17. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.
 18. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową grupą/ nowym wychowankiem
 19. W przypadku kiedy rodzice nie zadeklarują chęci przystąpienia do zajęć ich dzieci, zajęcia te nie będą organizowane.

  2. Organizacja i funkcjonowanie grup na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych i konsultacjach
 20. Liczebność grupy jest ograniczona do 8 lub 4 uczniów (par.1, pkt.8) jednak nie więcej niż ustalony limit związany z powierzchnią pomieszczenia (min. 4m2 na jedną osobę).
 21. Grupy będą przebywać w wyznaczonych
 22. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla dzieci/uczniów wynosić będzie min. 1,5 m (1 dziecko/1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 23. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
 24. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą stali nauczyciele.
 25. Uczniowie zostaną poinformowani o zasadach zachowania się podczas przerw zgodnie z wymogami sanitarnymi.
 26. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

3. Nauczyciele/Terapeuci 

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia rewalidacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub konsultacje.
 2. Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się w formie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym
 3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/uczniami w budynku szkoły to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III, zajęcia rewalidacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz odpowiednio dla starszych uczniów konsultacje.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel opiekujący się dziećmi/uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min(zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, konsultacje), terapeuta organizuje przerwy dla swoich podopiecznych nie rzadziej niż 50 minut(zajęcia rewalidacyjne. WWRD).
 7. Dzieci/ uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 8. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 9. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.
 10. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki, inne pomoce dydaktyczne powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 11. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 12. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 13. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.4. Rodzice
 1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
  lub w izolacji.
 3. Jeżeli rodzice planują przyprowadzić dziecko do szkoły po raz pierwszy lub po przerwie, muszą powiadomić o tym dyrektora lub wicedyrektora szkoły co najmniej dzień wcześniej.
 4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody – załącznik nr 1.
 5. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 6. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 7. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 8. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

  5. Pracownicy szkoły
 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy.
 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 9. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 10. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowników, nowego ucznia
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie w razie potrzeby
 1. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik nr 2.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
   i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

  6. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły
 5. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 6. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 7. Do szkoły wchodzą tylko dzieci/uczniowie i są pod opieką nauczycieli i terapeutów do zakończenia zajęć.
 8. W przypadku dziecka, które wymaga stałej opieki rodziców, dopuszcza się asystowanie rodzica w zajęciach z zachowaniem zasad sanitarnych.
 9. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie
  w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 10. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 11. Po wejściu do szkoły dziecko/uczeń ma mierzoną temperaturę; na liście zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, bądź na listach konsultacji odnotowuje się jego obecność, temperaturę i zapisuje podstawowe dane osoby przyprowadzającej do szkoły.
 12. Podczas trwania pomiaru temperatury i przekazywania dziecka nauczycielowi opiekun dziecka nie oddala się, by w razie wątpliwości mógł zabrać dziecko z powrotem do domu.
 13. Temperatura dziecka powyżej 37 stopni lub poniżej 36, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
 14. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 15. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

  7. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; zostanie udostępniony na stronie internetowej placówki.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości drogą meilową z dziennym wyprzedzeniem.
 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni.
 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 8. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

  8. Zasady konsultacji w szkole
 1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
 2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
 3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
 4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.
 5. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.
 6. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb. W harmonogramie dyrektor uwzględnia podział na grupy o których mowa w pragrafie1 ust.8.
 7. Uczeń przystępując do konsultacji ma przygotowany zakres materiału do omówienia z nauczycielem z danego przedmiotu.
 8. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 9. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. Terapeuta może zobowiązać uczniów do zasłaniania ust i nosa ppodczas zajęć.
 10. W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tego samego przedmiotu.
 11. Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
  i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 12. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.
 13. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny, są po nadzorem nauczyciela.
 14. Grafik konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej placówki.

  9. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych/WWRD
 1. Zajęcia rewalidacyjne/WWRD mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo dzieci/uczniów w nich zależy od decyzji rodziców.
 2. Rodzice przeprowadzając dzieci na zajęcia nie wchodzą na teren szkoły, dzieci są pod opieką terapeutów do zakończenia zajęć. Po zajęciach terapeuta odprowadza dziecko do wyjścia.
 3. Harmonogramy zajęć ustala nauczyciel/terapeuta prowadzący zajęcia w porozumieniu z rodzicami; o terminie lub o zmianach terminu powiadamia dyrektora szkoły.
 4. Dopuszcza się organizację minimum 2 godzin zajęć rewalidacyjnych z uczniem/dzieckiem dziennie ze wskazaniem aby zwiększyć tę ilość; w takiej sytuacji należy uwzględnić przerwy konieczne ze względu na higienę pracy oraz potrzebę wykonania ewentualnych czynności dezynfekcyjnych.
 5. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. Terapeuta może zobowiązać dzieci/uczniów do zasłaniania ust i nosa ppodczas zajęć, jeśli dziecko ukończyło 4 r.ż.
 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia.

  10. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
 7. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 8. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 9. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 10. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 11. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 12. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką pomocy nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 13. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Bartoszycach (nr tel. 883 366 906,600 918 236) oraz organ prowadzący szkołę.
 14. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 15. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 16. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.11.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 17. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 18. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 19. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 20. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 21. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 22. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 23. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 24. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 25. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 26. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

  12. Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik SOSW w Bartoszycach został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

                                                                              Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Ośrodka, przesłana jako wiadomość w do nauczycieli/terapeutów drogą e-mailową oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.