Współpraca Zespołu SCWEW z Placówkami objętymi wsparciem

KONSULTACJE EKSPERCKIE- CIĄG DALSZY

Zgodnie z harmonogramem opracowanym na II etap projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”(03.01.2022-31.03.2022 r.) Zespół SCWEW prowadzi konsultacje eksperckie dla szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem.
W ostatnim czasie przeprowadzono konsultacje eksperckie dla kadry kierowniczej oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. R. Traugutta w Bartoszycach (21.02.2022 r.) oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach (16.03.2022 r.), podczas marcowego spotkania dla kadry kierowniczej, nauczycieli oraz Zespołu towarzyszył ekspert merytoryczny od edukacji włączającej z Ośrodka Rozwoju Edukacji Pani Izabella Kaczyńska (w formie online), która przyglądała się pracy Zespołu SCWEW Bartoszyce. Podczas spotkań w ramach konsultacji eksperckich omawiano szczegółowo sytuacje dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach Placówkach, Zespół SCWEW dzielił się z kadrą kierowniczą oraz nauczycielami zdobytym doświadczeniem w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szukał rozwiązań/dostosowań w zakresie indywidualnych potrzeb i możliwości dotyczących uczniów oraz całego procesu edukacyjnego, specjaliści z Zespołu SCWEW dzielili się także zdobytym doświadczeniem dotyczącym efektywnej współpracy z rodzicami uczniów.


MODELOWE ZAJĘCIA „CO MNIE MOTYWUJE DO DZIAŁANIA?”
W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W BEZLEDACH

„Co mnie motywuje do działania?” Pod tym hasłem odbyły się modelowe zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach. Praca w grupach metodą metaplanu, rutyny myślenia krytycznego, ewaluacja zajęć i dwie prowadzące 😉

A po zajęciach omówienie z Panią Dyrektor i Nauczycielkami tego co się wydarzyło oraz opracowanie działań na przyszłość.

Dziękujemy!

Emila (ODN Bartoszyce ) i Monika.


OBSERWACJE WSPIERAJĄCE/SUPERWIZJE KOLEŻEŃSKIE W PRZEDSZKOLU GMINNYM NR 1 W BARTOSZYCACH

12 października i 24 listopada 2022 r. w Przedszkolu Gminnym nr 1 w Bartoszycach odbyły się obserwacje wspierające/superwizje koleżeńskie (w oparciu o harmonogram przygotowany na V etap projektu). Eksperci ze SCWEW obserwowali zajęcia prowadzone przez nauczycieli w Przedszkolu, przyglądano się m.in. dostosowywaniu wymagań edukacyjnych, metod, form i środków dydaktycznych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także obserwowano dziecko pod kątem rozwoju procesów sensorycznych, każde zajęcia zostały omówione z nauczycielami, eksperci podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat przeprowadzonych zajęć, przekazali zalecenia do dalszej pracy.


MODELOWE ZAJĘCIA OBSERWOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI Z PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR 1 W BARTOSZYCACH

29 listopada 2022 r. nauczyciele z Przedszkola Gminnego nr 1 w Bartoszycach obserwowali modelowe zajęcia prowadzone przez eksperta SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze były prowadzone dla uczestników z Oddziału rewalidacyjno- wychowawczego, podczas lekcji modelowej pokazano w jaki sposób zbudowano system komunikacji alternatywnej dla każdego uczestnika oraz w jaki sposób wykorzystuje się alternatywną komunikację podczas codziennej pracy (system obrazkowy- Piktogramy, symbole systemu Makaton).


OBSERWACJA WSPIERAJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY
W WOJCIECHACH

Obserwacja wspierająca, która jest jednym z działań SCWEW, ma ogromną wartość w podnoszeniu jakości pracy nauczycieli.
Pani Milena Kaczała ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Wojciechach przeprowadziła zajęcia otwarte z uczniami klasy I. Po nich nastąpiło omówienie pod kątem zastosowanych metod pracy i budowania relacji z uczniami.
Dziękujemy Pani Milenie za zaproszenie na zajęcia i otwartość w przyjmowaniu informacji zwrotnych ❤️


KONSULTACJE EKSPERCKIE DLA NAUCZYCIELI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. ŻEROMSKIEGO W BARTOSZYCACH

W ramach działań SCWEW 16 listopada 2022r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach odbyło się spotkanie ze specjalistą surdopedagogiem Panią Sylwią Kubalską, nt.:” Funkcjonowania ucznia z niedosłuchem w środowisku szkolnym”. Kadra pedagogiczna została zapoznana jak funkcjonują osoby z różnym stopniem uszkodzenia słuchu, na co szczególnie należy zwracać uwagę w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jakie metody i środki dydaktyczne dedykowane są dla osób niedosłyszących


MODELOWE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU GMINNYM NR 1 W BARTOSZYCACH

Zajęcia modelowe odbyły się w Przedszkolu Gminnym nr 1 w Bartoszycach
15.12.2022 r.,  przeprowadzono je w grupie zróżnicowanej. Były to dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Głównym celem było wzbogacenie nauczycieli w umiejętności wykorzystania elementów terapii integracji sensorycznej oraz ćwiczeń logopedycznych w codziennych zabawach.


ZAJĘCIA MODELOWE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. ŻEROMSKIEGO W BARTOSZYCACH

Stres dziś jest wszechobecny, czujemy się spięci i poirytowani, nasze ciała i umysły
w pewnym momencie zaczynają strajkować. I co wówczas? Jak sobie poradzić? Odpowiedzią są techniki obniżające poziom napięcia emocjonalnego i właśnie taką tematykę poruszono podczas zajęć modelowych w liceum Ogólnokształcącym: „ Techniki relaksacji”. Uczniowie wspólnie opracowali jakie objawy w ich ciele i umyśle wywołuje stres, podzielili się refleksją, jak sobie z nim radzą, a następnie poznali nowe jeszcze im nieznane sposoby na obniżenie napięcia emocjonalnego. Wykonywali ćwiczenia oddechowe oraz relaksowali się podczas treningu autogennego Schultza.


ZAJĘCIA MODELOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY
W WOJCIECHACH

Dziś pogoda nie pokrzyżowała nam planów w realizacji działania projektowego jakim są modelowe lekcje w szkołach ogólnodostępnych 😉

Co prawda wielu uczniów nie dojechało do szkoły, tym razem z powodu gołoledzi, ale …
„co dwie klasy to nie jedna” 🙂

Dziękujemy Koordynatorce Projektu Pani Jolancie Wójcik za przeorganizowanie zajęć szkolnych tak, by jak najwięcej Nauczycieli i Nauczycielek mogło obserwować zajęcia  porozmawiać o sposobach pracy z uczniami.


MODELOWE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU GMINNYM NR 1 W BARTOSZYCACH

Zajęcia modelowe odbyły się w Przedszkolu Gminnym nr 1 w Bartoszycach
26.01.2023 r.,  przeprowadzono je w grupie zróżnicowanej (dzieci w wieku od 3 do 6 lat). Na zajęciach wykorzystano metody wspierające prawidłowy rozwój mowy.


MODELOWE ZAJĘCIA PRZEPROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI ZE  SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH W BARTOSZYCACH DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW
Z PLACÓWEK OBJĘTYCH WSPARCIEM

Kolejne zajęcia modelowe za nami.

Tym razem przeprowadzone zostały na terenie naszego Ośrodka dla nauczycieli i specjalistów z placówek objętych wsparciem. Zajęcia z języka angielskiego przeprowadziła Pani Magdalena Błaszkiewicz, zajęcia z fizyki – Pan Zbigniew Jabłoński.

W lekcjach modelowych i ich omówieniu wzięły udział Panie z Ośrodka Rozwoju Edukacjiw ramach wizyty monitorującej.

Dziękujemy prowadzącym za podzielenie się swoim warsztatem pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, a wszystkim uczestnikom modelowych zajęć za przybycie.

Zapraszamy częściej!


OBSERWACJE WSPIERAJĄCE/SUPERWIZJE KOLEŻEŃSKIE W PRZEDSZKOLU GMINNYM NR 1 W BARTOSZYCACH

16 lutego 2023 r. w Przedszkolu Gminnym nr 1 w Bartoszycach odbyły się obserwacje wspierające/superwizje koleżeńskie (w oparciu o harmonogram przygotowany na VI etap projektu). Ekspert SCWEW oraz specjalista – logopeda wzięli udział w zabawie przygotowanej dla grupy zróżnicowanej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Podczas zabawy obserwowano dzieci pod kątem umiejętności komunikacyjnych, rozwoju mowy, kontaktów w grupie rówieśniczej.
Zajęcia zostały omówione z nauczycielami, ekspert SCWEW oraz specjalista przekazali zalecenia i wskazówki do dalszej pracy.


OBSERWACJE WSPIERAJĄCE/SUPERWIZJE KOLEŻEŃSKIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W WOJCIECHACH

Obserwacja wspierająca w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach:

– powiązanie treści z doświadczeniem uczniów,

– praca w grupach,

– wsparcie nauczyciela podczas procesu uczenia się uczniów.

Dziękujemy Panu Łukaszowi Pisarzewskiemu za możliwość obserwacji warsztatu pracy i podzielenie się refleksjami w pracy z grupą zróżnicowaną.


DZIAŁANIA DORADCZO- SZKOLENIOWE W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SZKÓŁ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIAMI INTERWENCYJNYMI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. ŻEROMSKIEGO W BARTOSZYCACH

W liceum Ogólnokształcącym 22 lutego 2023r. przeprowadzono działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. W związku z obserwowanym wzrostem liczby uczniów z zaburzeniami lękowymi w szkołach, tematem spotkania były „ Zaburzenia lekowe uczniów. Unikowe strategie radzenia sobie ze lękiem społecznym”. Podczas warsztatu kadra została zapoznana z klasyfikacją zaburzeń lękowych oraz ich charakterystyką. Nauczyciele dowiedzieli się w jaki sposób pracować z uczniem lękowym, jak rozmawiać oraz jakich zachowań powinni unikać. Prelegentem była psycholog Agnieszka Jankowska.


ZAJĘCIA MODELOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. R. TRAUGUTTA
W BARTOSZYCACH

W pracy z uczniami warto stawiać na relacje, kooperację i ewaluację  🙂


OBSERWACJE WSPIERAJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. R. TRAUGUTTA W BARTOSZYCACH

7 marca mieliśmy okazję obserwować zajęcia edukacyjne w grupie do 5 osób (klasa Ia i Ic) oraz zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pedagoga specjalnego w klasie Vb. Zwracaliśmy uwagę na budowanie relacji z uczniem oraz metody pracy w zróżnicowanym zespole klasowym. Podczas konsultacji omówiliśmy zajęcia z prowadzącymi pod kątem zrealizowanych celów i możliwości ewaluacji pracy tak by, jeszcze efektywniej kierować procesem uczenia się.


RADA SZKOLENIOWA W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM
W BEZLEDACH

W dniu 23.02.2023r. Zespół SCWEW przeprowadził radę pedagogiczną na temat organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla nauczycieli Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Bezledach. Podczas spotkania nauczycielom zostały przedstawione przepisy prawne regulujące organizację działań dedykowanych uczniom objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wymagania dotyczące prowadzonej dokumentacji oraz oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 


MODELOWE ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 20 BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W BEZLEDACH

 Pierwszy dzień wiosny powitaliśmy kulturą i szacunkiem. Prowadzące podzieliły się
z nauczycielami pomysłami na pracę w grupach, pracę z metaforą, argumentację oraz ewaluację  zajęć.

Zajęcia modelowe prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach.


MODELOWE ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM J. BRZECHWY
W WOJCIECHACH|

 

Kim jest kulturalny uczeń? Co się dzieje, gdy ktoś nas rani słowem? Na ile podobała się

uczniom lekcja? Na te i inne pytania odpowiadali uczniowie podczas zajęć. Nauczyciele mieli okazję obserwować ich pracę metodami aktywnymi: wędrujące kartki, praca z  metaforą, kostka metodyczna CEO, głosowanie metodą fist to five.

Zajęcia modelowe prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach.


RADA SZKOLENIOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM J. BRZECHWY
W WOJCIECHACH

 Tematem spotkania były trudne zachowania uczniów. Nauczyciele pracowali warsztatowo – definiowali zachowania trudne rutyną myślenia krytycznego „kolor-symbol-obraz”,  tworzyli ich katalog oraz zapoznali się ze strategiami radzenia sobie w trudnych sytuacjach (metoda wędrujących plakatów).


RADA SZKOLENIOWA W PRZEDSZKOLU GMINNYM NR 1 W BARTOSZYCACH

 23 marca 2023 r. w Przedszkolu Gminnym odbyła się rada szkoleniowa dla nauczycieli, tematem spotkania była integracja sensoryczna- czym jest SI, objawy zaburzeń integracji sensorycznej oraz ich diagnostyka


ZAJĘCIA MODELOWE Z UCZNIAMI I KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ
 W BARTOSZYCACH

Dziękujemy nauczycielom za udział w spotkaniach i możliwość wymiany doświadczeń.


RADA SZKOLENIOWA DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH PRZEPROWADZONA PRZEZ ZESPÓŁ SCWEW W DNIU 29.03.2023 r.

Tematyka spotkania dotykała problematyki pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia lękowe ze szczególnym uwzględnieniem sposobów pracy i wsparcia młodzieży dotkniętej lękiem społecznym.


ZAJĘCIA MODELOWE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW SCWEW
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W BARTOSZYCACH 27.03.2023 r.

Tematyka dotyczyła porozumienia bez przemocy. Uczniowie zapoznali się z modelem porozumienia bez przemocy, z barierami występującymi w komunikacji, przećwiczyli schemat komunikacji PBP, zaobserwowali jak wiele w komunikacji interpersonalnej zależy od poczucia wartości oraz własnych doświadczeń. Po zajęciach omówione zostały |z nauczycielami uczestniczącymi w zajęciach techniki i metody pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach. Zwrócona została uwaga na budowanie komunikatu w oparciu o PBP oraz rolę komunikacji w budowaniu relacji z uczniem.