zespoły

Regulamin świetlicy
Zespołów edukacyjno- terapeutycznych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Bartoszycach

 

I. Założenia organizacyjne.

 1. Opieką świetlicową objęci są wszyscy uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców/ prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienie opieki uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 2. Opieką świetlicową objęci są również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela lub zmiany planu.
 3. Opieką świetlicową objęci są również uczniowie zwolnieni z lekcji religii i wychowania fizycznego.
 4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze.
 5. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.
 6. Wychowankowie grup wychowawczych po godzinie 12.30 idą do internatu Ośrodka, o ile skończyli wszystkie zajęcia lekcyjne.
 7. Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci.
 8. W przypadku dzieci, które nie mogą poruszać się samodzielnie, odbierane są one bądź przyprowadzane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub pomoc osoby niepełnosprawnej.
 9. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego i miesięcznego planu pracy dydaktyczno- wychowawczej świetlicy.
 10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicowej lub na boisku szkolnym.
 11. O złym zachowaniu uczniów lub nieobecnościach w świetlicy powiadamia się wychowawcę klasy.
 12. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię nauczyciela świetlicy.
 13. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążące decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka.
 14. W trakcie przerw międzylekcyjnych w świetlicy przebywają uczniowie, którzy nie mają przydzielonej opieki /pomocy a wymagają specjalnej opieki.
 15. Uczniowie nauczania indywidualnego przebywają w świetlicy jedynie w przypadku oczekiwania na odjazd, na wolnych lekcjach, które wynikają z ich planu lub w przypadku nieobecności nauczyciela.
 16. W przypadku, gdy ilość uczniów przebywających w świetlicy przekracza dopuszczalną liczbę określoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z późn. Zm. (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142) część uczniów przechodzi do świetlicy klas lub opiekę w świetlicy sprawuje dodatkowy nauczyciel.
 17. Uczniom przebywającym w świetlicy, leki podaje pielęgniarka szkolna na podstawie procedury podawania leków obowiązującej w Ośrodku.

 

II. Cele i założenia świetlicy szkolnej.

 1. Zapewnienie wszechstronnej opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w świetlicy, w tym uczniom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców.
 2. Stworzenie odpowiednich warunków i pomocy w odrabianiu lekcji.
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 4. Kształtowanie pożądanych postaw moralnych i społecznych.
 5. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez podejmowanie działań integrujących z najbliższym środowiskiem lokalnym.
 6. Organizowanie zajęć zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny.

 

III. Warunki korzystania ze świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Systematycznego udziału w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć.
 2. Usprawiedliwienia swojej nieobecności.
 3. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.
 4. Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
 5. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 6. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych.
 7. Respektowania poleceń nauczyciela świetlicy.
 8. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

Uwaga!

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.

IV. Nagrody i wyróżnienia.

1.Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.
2. Przekazanie informacji wychowawcy ucznia o jego pozytywnym zachowaniu.
3. Pochwała przekazana rodzicom.
4. Wyróżnienie na tle społeczności szkolnej.
5. Drobny upominek.